Eksploatacja i utrzymanie obiektów budowlanych pod względem ochrony przeciwpożarowej w praktyce

Zapytaj o szkolenie
Formularz on-line

Opis szkolenia

Celem szkolenia jest przedstawienie procedur i nabycie praktycznej wiedzy wynikającej z najnowszych uregulowań prawnych związanych z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej budynków użyteczności publicznej, obiektów produkcyjnych i magazynowych, a także mieszkalnych

Program szkolenia

 1. Podstawowe wymagania zapewnienia i utrzymania właściwych warunków ochrony przeciwpożarowej w obiekcie w świetle ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej, w tym:
 • przestrzeganie przeciwpożarowych wymagań techniczno-budowlanych oraz  instalacyjnych,
 • wyposażenie obiektu budowlanego w wymagane urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice,
 • zapewnienie konserwacji oraz napraw urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic w sposób gwarantujący ich sprawne i niezawodne funkcjonowanie,
 • zapewnienie osobom przebywającym w obiekcie budowlanym bezpieczeństwa i możliwości ewakuacji,
 • przygotowanie obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia akcji ratowniczej,
 • zapoznanie pracowników z przepisami przeciwpożarowymi,
 • ustalenie sposobów postępowania na wypadek powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia.

 

 1. Podstawowe wymagania bezpieczeństwa pożarowego w obiekcie budowlanym, w świetle wymagań rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, w tym:

          - odporność pożarowa budynków,

         - strefy pożarowe i oddzielenia przeciwpożarowe,

         - drogi ewakuacyjne, w tym:

 • zapewnienie dostatecznej liczby, wysokości i szerokości wyjść ewakuacyjnych,
 • zachowanie dopuszczalnej długości, wysokości i szerokości przejść oraz dojść ewakuacyjnych,
 • zapewnienie bezpiecznej pożarowo obudowy i wydzieleń dróg ewakuacyjnych oraz pomieszczeń,
 • zabezpieczenie przed zadymieniem wymienionych w przepisach techniczno-budowlanych dróg ewakuacyjnych,
 • zapewnienie awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego w pomieszczeniach i na drogach ewakuacyjnych,
 • zapewnienie możliwości rozgłaszania sygnałów ostrzegawczych i komunikatów głosowych przez dźwiękowy system ostrzegawczy w budynkach, dla których jest on wymagany,

       - wymagania przeciwpożarowe dla elementów wykończenia wnętrz i wyposażenia stałego

 

 1. Czynności zabronione i obowiązki w zakresie ochrony przeciwpożarowej, w świetle wymagań rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.

 

 1. Zasady poddawania instalacji i urządzeń przeciwpożarowych w obiekcie okresowym przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym oraz ich dokumentowanie.

 

 1. Zasady poddawania instalacji i urządzeń technicznych w obiekcie okresowym przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym oraz ich dokumentowanie, w świetle wymagań przepisów przeciwpożarowych i ustawy Prawo budowane.

 

 1. Zabezpieczenie prac niebezpiecznych pod względem pożarowym w obiekcie.

 

 1. Zapewnienie i utrzymanie właściwych warunków w zakresie przeciwpożarowego zaopatrzenia wodnego do celów zewnętrznego gaszenia pożaru oraz dojazdu pożarowego, w tym w świetle wymagań rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych.

 

 1. Najczęściej stwierdzane nieprawidłowości w obiektach podczas kontroli realizowanych przez Państwową Straż Pożarną.

 

 1. Odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia.

 

Adresaci szkolenia

Szkolenie skierowane jest do:

 

 • Właścicieli i osób zarządzających administrowanymi obiektami użyteczności publicznej, obiektami produkcyjnymi i magazynowymi, a także mieszkalnymi
 • Deweloperów, spółdzielni mieszkaniowych, miejskich zarządów budynków
 • Osób profesjonalnie zajmujących się nadzorem obiektów pod względem bezpieczeństwa pożarowego
 • Osób odpowiedzialnych za kontrolę techniczną i okresową utrzymania budynków
 • Urzędów Wojewódzkich, Powiatowych, Miast i Gmin, przedstawicieli jednostek podległych administracji państwowej odpowiedzialnych za inwestycje, remonty i bezpieczeństwo pożarowe administrowanych obiektów
 • Przedstawicieli Portów Lotniczych, PKP Energetyka, zakładów i koncernów energetycznych, urzędów, banków, hoteli, centrów handlowych i logistycznych, uczelni itp.
 • Osób zainteresowanych problematyką zabezpieczeń przeciwpożarowych

Wykładowca

Ekspert Ośrodka Szkoleń Budownictwa. Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych. Naczelnik Wydziału kontrolno-rozpoznawczego. Rzecznik Prasowy Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Tychach.