Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w procesie budowlanym - obowiązki i uprawnienia w świetle prawa budowlanego i przepisów wykonawczych

Termin Miejsce Godziny szkolenia Koszt netto Gwarancja terminu
12.10.2020 ON-LINE 9.30-15.00 450.00 PLN
Zapytaj o szkolenie
Formularz on-line

Opis szkolenia

Adresaci szkolenia

Szkolenie skierowane jest do :

 • osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie (architektów i projektantów, kierowników budowy lub robót budowlanych, inspektorów nadzoru inwestorskiego, rzeczoznawców budowlanych),
 • inwestorów, inwestorów zastępczych, generalnych wykonawców robót budowlanych
 • deweloperów, spółdzielni mieszkaniowych, miejskich zarządów budynków budujących na sprzedaż domy i mieszkania
 • nadzoru technicznego specjalistycznego i inwestorskiego,
 • nadzoru administracyjno-budowlanego i wojewódzkiego/powiatowego urzędu nadzoru budowlanego,
 • organów architektoniczno-budowlanych administracji samorządowej
 • właścicieli lub zarządców nieruchomości

Program szkolenia

1. Wprowadzenie – przepisy prawne regulujące problematykę nadzoru  inwestorskiego

 

2. Rodzaje obiektów i robót, przy których ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego jest obligatoryjne, ze szczególnym uwzględnieniem branży drogowej

 

3. Wymagania formalne warunkujące możliwość wykonywania funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego

 

4. Powiązanie umowne pomiędzy inwestorem, a inspektorem nadzoru inwestorskiego, uprawnienia budowlane w branży budownictwa drogowego  

 

5. Rozpoczęcie i zakończenie wykonywania funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego, zmiany wprowadzone od 19 września 2020 roku

 

6. Podstawowe obowiązki inspektora nadzoru inwestorskiego wynikające z ustawy Prawo budowlane

 • kontrola zgodności realizacji robót z projektem, przepisami i wiedzą techniczną,
 • współpraca z nadzorem autorskim,
 • kontrola jakości robót (Polskie Normy, aprobaty techniczne, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, instrukcje systemowe)
 • system dopuszczenia do obrotu i stosowania wyrobów, w tym wyrobów  budowlanych,
 • odbiory robót,
 • obmiary robót w zależności od rodzaju wynagrodzenia w umowie o roboty budowlane,
 • rozliczenia finansowe robót

 

7. Inspektor nadzoru inwestorskiego, a umowa o roboty budowlane

 

8. Możliwości rozszerzenia obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego, koordynator, inżynier kontraktu, inwestor zastępczy

 

9. Prawa inspektora nadzoru inwestorskiego

 

10. Nadzór inwestorski nad obiektami wpisanymi do rejestru zabytków oraz nad robotami liniowymi przechodzącymi przez obszary wpisane do rejestru zabytków

 

11. Odpowiedzialność karna, zawodowa, dyscyplinarna, cywilna i służbowa inspektora nadzoru inwestorskiego

 

12. Umowa o nadzór inwestorski – zasady ustalania wynagrodzenia

Wykładowca

Ekspert Ośrodka Szkoleń Budownictwa

Absolwent Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej, przez 25 lat pracownik naukowo–dydaktyczny Politechniki Warszawskiej. Doświadczenie zawodowe zdobywał w firmie „Beton-Stal”, Biurze Projektów „Elpro” oraz na budowach eksportowych GD Energopol. Posiada uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie w branży konstrukcyjno–budowlanej. Rzeczoznawca budowlany z listy GINB, wykładowca na szkoleniach z zakresu różnych zagadnień dotyczących procesu inwestycyjnego w budownictwie. Aktualnie jest głównym specjalistą od spraw zamówień publicznych w Sądzie Najwyższym. Członek zarządu Fundacji Edukacji Menedżerskiej Budowlanych. Pełni nadzory inwestorskie, a także prowadzi, własną firmę projektowo-ekspercką. Jest autorem lub współautorem ok. 500 projektów, ekspertyz i opinii technicznych. Posiada zaświadczenie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków uprawniające do prowadzenia robót budowlanych przy obiektach zabytkowych.