Kierownik budowy w procesie budowlanym w świetle prawa budowlanego i przepisów wykonawczych

Zapytaj o szkolenie
Formularz on-line

Opis szkolenia

Szkolenie nakierowane na problematykę potrzebną kierownikom budów i robót budowlanych, inspektorom nadzoru inwestorskiego, projektantom w procesie budowlanym.

Program szkolenia

1.  Uregulowania prawne procesu budowlanego 

 • 1.1  Prawo budowlane po nowelizacji 01.01.2017.
 • 1.2  Przepisy techniczno-budowlane - wymagania podstawowe i warunki techniczne w budowaniu
 • 1.3  Polskie Normy powoływane w przepisach prawnych
 • 1.4  Wymagania podstawowe w realizacji budowy

 

2. Obowiązki i uprawniania kierownika budowy

 • 2.1  Kwalifikacje zawodowe kierownika budowy
 • 2.2  Samodzielna funkcja techniczna kierownika budowy
 • 2.3  Obowiązki (odpowiedzialność) i uprawnienia kierownika budowy
 • 2.4  Uczestnictwa (dokumenty) w procesie budowlanym kierownika budowy

 

3. Uprawnienia budowlane - wyjaśnienia zakresu uprawnień (wykładnia Izby Budownictwa) w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, instalacji sanitarnych i instalacji elektrycznych

 

4. Dokumentacja projektowa i budowy

 • 4.1.  Projekt budowlany w świetle Prawa budowlanego
 • 4.2.  Projekt wykonawczy w świetle Prawa zamówień publicznych 
 • 4.3.  Opiniowanie i uzgadnianie projektu budowlanego
 • 4.4.  Odstępstwa istotne od projektu budowlanego
 • 4.5.  Zatwierdzenie projektu budowlanego i pozwolenie na budowę,
 • 4.6.  Projekt (plan) zagospodarowania terenu 
 • 4.7.  Projekt organizacji robót budowlanych
 • 4.8.  Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ)
 • 4.9.  Plan robót remontowych
 • 4.10.Dokumentowanie rozbiórki obiektów budowlanych w tym metodą wybuchową,

 

5. Proces wykonania robót

 • 5.1.  Proces budowlany - schemat z podziałem na etapy          
 • 5.2. Rozpoczęcie budowy - przejęcie terenu budowy, zgłoszenie, prace przygotowawcze, tablica informacyjna i ogłoszenie dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia
 • 5.3.  Dziennik budowy - prowadzenie, wpisy, terminy
 • 5.4   Realizacja robot budowlanych - odstępstwa istotne, protokoły odbiorów częściowe i końcowe, obmiary i rozliczenia
 • 5.5   Zawiadomienie o zakończeniu budowy
 • 5.6   Pozwolenie na użytkowanie obiektu
 • 5.7.  Kontrole obowiązkowa budowy, opłaty i kary legalizacyjne 

 

6.  Zagadnienia  BHP w procesie budowlanym

 • 6.1.  Przepisy prawne w zakresie BHP na budowie
 • 6.2.  Obowiązki uczestników budowy w zakresie bhp
 • 6.3.  Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia na placu budowy
 • 6.4.  Odpowiedzialność karna za nieprzestrzeganie bhp przez kierownika budowy

Adresaci szkolenia

Szkolenie skierowane jest do uczestników procesu budowlanego, a w szczególności:

 • a/ inwestorów i wykonawców
 • b/ osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie  (kierownik budowy lub robót budowlanych, inspektor nadzoru budowlanego i inwestorskiego, projektant)
 • c/ nadzoru technicznego specjalistycznego i inwestorskiego
 • d/ nadzoru administracyjno-budowlanego (starostw, urzędów miast i gmin)
 • e/ nadzoru budowlanego (wojewódzkiego i powiatowego)

Wykładowca

Ekspert Ośrodka Szkoleń Budownictwa

Absolwent Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej, przez 25 lat pracownik naukowo–dydaktyczny Politechniki Warszawskiej. Doświadczenie zawodowe zdobywał w firmie „Beton-Stal”, Biurze Projektów „Elpro” oraz na budowach eksportowych GD Energopol. Posiada uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie w branży konstrukcyjno–budowlanej. Rzeczoznawca budowlany z listy GINB, wykładowca na szkoleniach z zakresu różnych zagadnień dotyczących procesu inwestycyjnego w budownictwie. Aktualnie jest głównym specjalistą od spraw zamówień publicznych w Sądzie Najwyższym. Członek zarządu Fundacji Edukacji Menedżerskiej Budowlanych. Pełni nadzory inwestorskie, a także prowadzi, własną firmę projektowo-ekspercką. Jest autorem lub współautorem ok. 500 projektów, ekspertyz i opinii technicznych. Posiada zaświadczenie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków uprawniające do prowadzenia robót budowlanych przy obiektach zabytkowych.