KOB - Jak prowadzić Książkę Obiektu Budowlanego, właściwie użytkować obiekt oraz zarządzać kontrolami i przeglądami zgodnie z obowiązującymi przepisami - warsztaty szkoleniowe

Termin Miejsce Godziny szkolenia Koszt netto Gwarancja terminu
27.08.2021 ON-LINE 8.30-15.30 398.38 PLN
24.09.2021 ON-LINE 8.30-15.30 398.38 PLN
Zapytaj o szkolenie
Formularz on-line

Opis szkolenia

Szkolenie realizowane z:

 

Szkolenie w formie jednodniowych warsztatów szkoleniowych w godz. 8.30-15.30

 

 • Książka obiektu budowlanego stanowi dokument budynku lub budowli i przeznaczona jest do zapisów dotyczących przeprowadzanych badań i kontroli stanu technicznego, remontów, przebudowy oraz rozbudowy w trakcie użytkowania tego obiektu budowlanego.

   
 • Jak wykazują kontrole oraz informacje od uczestników szkoleń nie wszyscy właściciele lub zarządcy zdają sobie sprawę z ciążącego na nich obowiązku i, albo nie prowadzą książki KOB dla obiektu, albo prowadzą ją wadliwie naruszając art. 64.1 ustawy Prawo Budowlane. Należy podkreślić, że brak prowadzenia Książki obiektu budowlanego KOB może przyczynić się do nałożenia na nich kary grzywny w myśl art. 93 ustawy Prawo Budowlane.

 

 • Dlatego Książkę Obiektu Budowlanego KOB należy prowadzić dla każdego obiektu zarówno nowo wznoszonego jak również już istniejącego.

 

 • Prowadzenie książki KOB - z pozoru łatwe zadanie zlecane pracownikom przez właściciela lub zarządcę obiektu, stwarza problemy i jest dużym wyzwaniem. Jak się okazuje częstym problemem jest brak wiedzy technicznej osoby prowadzącej książkę, a dodatkowym utrudnienie są przepisy prawa w zakresie jej prowadzenia - niejednoznaczne i przestarzałe. W konsekwencji prowadzący książki KOB dokonują własnych interpretacji nie zawsze prawidłowych narażając się na nieprzyjemności.

 

W celu usprawnienia Państwa pracy proponujemy 7 godzinne jednodniowe warsztaty, które pomogą rozwiązać problemy związane z prowadzeniem książki KOB, prawidłowym użytkowaniem obiektu, zarządzaniem kontrolami oraz wykonaniem planu remontów. Zadaniem warsztatów jest usystematyzowanie i uzupełnienie wiedzy z zakresu przepisów potrzebnych do rzetelnego prowadzenia KOB oraz nabycie umiejętności dokonywania prawidłowych w niej wpisów, tak abyście Państwo mogli samodzielnie i poprawnie ich dokonywać.

 

Na każdą część - teoretyczną jak i warsztatową, przeznaczonych jest po ok. 3,5 godziny zegarowych.

Program szkolenia

I. Część teoretyczna:

 

 1. Zadania i odpowiedzialność właściciela i zarządcy obiektu budowlanego - po zmianach Ustawy Prawo budowlane
 • Prowadzenia KOB dla obiektu budowlanego
 • Upoważnienie osoby do dokonywania wpisu w KOB
 • Utrzymywania obiektu w należytym stanie technicznym
 • Plan remontów - wyjaśnimy jak opracować i jak ważna jest jego rola
   
 1. Zmiany w przepisach obowiązujące właścicieli lub zarządców obiektów budowlanych w związku z przeciwdziałaniem COVID-19.
   
 2. Istotne elementy zarządzania przeglądami technicznymi
   
 3. Procedury postępowania związanych z przeprowadzaniem okresowych kontroli stanu technicznego budynku mieszkalnego
   
 4. Dane wyjściowe do tworzenia planu remontów
   
 5.  Przebieg kontroli stanu technicznego obiektu budowlanego - po zmianach ustawy Prawo budowlane
 • Kontrole co najmniej 1 raz w roku
 • Kontrole co najmniej 2 razy do roku
 • Kontrole co najmniej raz na 5 lat
 • Kontrole systemu grzewczego
 • Kontrole systemu chłodniczego
   
 1.  Protokół kontroli stanu technicznego obiektu - podstawowy dokument do dokonania wpisu do KOB - po zmianach ustawy Prawo budowlane
 • Elementy i treść protokołu
 • Obowiązkowe zapisy w protokołu
 • Błędy, braki w protokołach kontroli
   
 1.  Podstawa prawna - prowadzenie książki obiektu budowlanego, wpisy do KOB
 • Omówienie wpisów z protokołów w Tablicach KOB
 • Zakres upoważnienia osoby dokonującej wpisów
 • Zalecenia wynikające do wykonania robót budowlanych
 • Roboty konserwatorskie – wpisywać czy nie wpisywać?
 • Postępowanie właściciela przy braku dokumentów obiektu
 • Wpisy dotyczące robót budowlanych na obiekcie budowlanym
 • Zakładanie kolejnego tomu
   
 1.  Nowe regulacje prawne i obowiązki przedsiębiorców i użytkowników


II. Część praktyczna - wypełnianie książki obiektu budowlanego:

 

 1. Osoba upoważniona do dokonania wpisu
 • Zakres uprawnień osób kontrolujących
 • Kwalifikacje osób kontrolujących
   
 1.  Dane identyfikacyjne obiektu
   
 2. Spis dokumentacji dołączonej do książki obiektu
   
 3. Dane techniczne charakteryzujące obiekt
   
 4. Plan sytuacyjny obiektu
   
 5. Wykaz protokołów kontroli okresowej stanu technicznej sprawności obiektu
   
 6. Wykaz protokołów kontroli okresowych stanu technicznej sprawności i wartości użytkowej całego obiektu
   
 7. Wykaz opracowań technicznych dotyczących obiektu
   
 8. Dane dotyczące opracowania technicznego
   

10. Wykaz protokołów odbioru robót remontowych.
 

11. Dane dotyczące dokumentacji technicznej
 

12. Zmiana sposobu użytkowania obiektu

Korzyści z uczestnictwa w szkoleniu

Uczestnicy szkolenia:

 • poznają aktualnie obowiązujące przepisy prawne z zakresu omawianych tematów,
 • otrzymają niezbędną informację z zakresu użytkowania obiektu budowlanego,
 • będą wiedzieć, kto może prowadzić książkę KOB oraz dla kogo potrzebne jest upoważnienie,
 • będą wiedzieć, kto może dokonywać kontroli i jakie elementy powinien posiadać protokół kontroli,
 • poprzez ćwiczenia nauczą się prawidłowo prowadzić i wypełniać książki obiektu budowlanego KOB,
 • będą wiedzieć, w której tablicy wpisać opinie, ekspertyzy, audyty energetyczne i inne,
 • będą wiedzieć, w której tablicy wpisać przebudowę czy rozbudowę,
 • dostaną odpowiedzi na nurtujące ich pytania.

Odbiorcy szkolenia

Warsztaty skierowane są do:

 • osób zainteresowanych prowadzeniem książki obiektu budowlanego,
 • właścicieli i zarządców budynków: mieszkalnych, biurowych, użyteczności publicznej, szkół, szpitali, muzeów, hal przemysłowych, produkcyjnych i magazynowych,
 • właścicieli i zarządców budynków i budowli: wodociągów, gazowni, ciepłowni, elektrowni i innych,
 • zarządców nieruchomości,
 • osób odpowiedzialnych za przeprowadzanie kontroli,
 • osób odpowiedzialnych za opracowanie planów remontów,
 • innych osób zainteresowanych tematem.

Wykładowca

Doświadczony praktyk, konsultant i doradca w zakresie zagadnień i  problematyki procesu budowlanego i inwestycyjnego.

 

Posiada wieloletnią praktykę  oraz znajomość przepisów w zakresie prawidłowego utrzymania i użytkowania obiektu, prowadzenia książki obiektu budowlanego, co pozwala skutecznie wspierać uczestników procesu budowlanego, właścicieli i  zarządców obiektów w ich zamierzeniach inwestycyjnych oraz codziennej pracy, m.in. prowadząc szkolenia, udzielając porad i opinii.

 

Prowadzi szkolenia na zlecenie instytucji publicznych, szpitali, spółdzielni mieszkaniowych, zakładów produkcyjnych, firm handlowych z magazynami, obiektów przemysłowych, energetycznych oraz innych z tematyki budowlanej: prawa budowlanego, realizacji inwestycji budowlanych, planowania i przygotowania budżetu realizacji inwestycji, kosztorysowania, a także rozliczania robót budowlanych.

 

Od 2004 r. prowadzi szkolenia - Jak prowadzić Książki Obiektu Budowlanego i prawidłowo utrzymania obiektu budowlanego.

 

Wykonuje obiektywne i doradcze Audyty prowadzenia KOB mające na celu ocenę dotychczasowych działań w zakresie zakładania i  prowadzenia  książki obiektu budowlanego, wskazując nieprawidłowości oraz rozwiązania usprawniające poprawne jej prowadzenie zgodnie z  obowiązującymi przepisami prawnymi.

 

Niezależny Inżynier Konsultant – posiada certyfikat Stowarzyszenia Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców EFCA, jest członkiem Międzynarodowej Federacji Inżynierów Konsultantów FIDIC/SIDIR oraz Rzeczoznawcą Kosztorysowym Stowarzyszenia Kosztorysantów Budowlanych, współautorką dokumentacji przetargowych dla realizacji inwestycji finansowanych z funduszy UE wielokrotny członek zespołu Inżyniera kontraktu dla realizacji umów według warunków FIDIC.

 

Wieloletni wykładowca (od 2005r. do teraz) na Studiach Podyplomowych na Politechnice Śląskiej dla słuchaczy studiów podyplomowych na Wydziale Inżynierii Środowiska i Energetyki oraz na Studiach Podyplomowych na Politechnice Krakowskiej z tematów przygotowania i realizacji inwestycji budowlanych.