Kontrole i odbiory robót w procesie budowlanym

Zapytaj o szkolenie
Formularz on-line

Opis szkolenia

Wykonawstwo robót budowlanych podlega nadzorowi przez instytucje niezależne zarówno od inwestora jak i wykonawcy. Nadzór ten - z punktu obowiązującego w naszym państwie prawa - istnieje już od momentu podjęcia prac projektowych, poprzez wszystkie uzgodnienia, następnie nadzór wykonawstwa jak i odbiory powykonawcze. Nie jest to koniec. Okres rękojmi i gwarancji wiąże się także z kontrolą wykonanych robót. A potem jeszcze inwestor czy użytkownik może dochodzić swoich roszczeń przed sądem. Jak widzimy, organów nadzorczych i kontrolnych jest wiele i o działaniach niektórych nawet nie mamy pojęcia do momentu kiedy organ kontrolno-nadzorczy sam przypomni nam o swoich uprawnieniach, co bywa nieraz bardzo bolesne.

Dla przypomnienia sobie jaki system nadzoru nad robotami budowlanymi a najpierw projektowymi istnieje prawnie w Polsce oraz jak uniknąć niechcianych konsekwencji i być w zgodzie z prawem, zapraszamy na szkolenie.

 

Cel szkolenia:

Omówienie najważniejszych zagadnień oraz usystematyzowanie wiedzy na temat rodzajów, zakresu i form kontroli i odbiorów w poszczególnych etapach realizacji inwestycji budowlanej począwszy od uzyskania pozwolenia na budowę i fazy projektowej po przekazanie obiektu budowlanego do użytkowania. Wskazanie praktycznych rozwiązań i praktyk jakie wiążą się z tym tematem

Program szkolenia

1. Podstawy prawne regulujące przebieg procesu inwestycyjnego

 

2. Etapy procesu budowlanego

 

3. Jednostki i organy kontrolujące

 

4. Rodzaje kontroli i odbiorów w poszczególnych etapach procesu

 • a) W etapie I - poprzedzającym rozpoczęcie robót
 • b) W etapie II - prowadzenia robót
 • c) W etapie III - odbiór obiektu i oddanie go do użytkowania
 • d) W etapie IV – użytkowania obiektu
 • e) W etapie V – rozbiórka obiektu budowlanego

 

5. Zakres i forma kontroli i odbiorów

 • a) Sprawdzenie przeznaczenia terenu lub działki w Miejscowym Planie Zagospodarowania Gminy
 • b) Sprawdzenie zgodności, opracowanego projektu budowlanego, z wymogami określonymi w przepisach techniczno-budowlanych i zgodności z współczesną wiedzą techniczną (sztuką budowlaną)
 • c) Sprawdzenie terminu ważności decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu lub działki bądź też w decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego, oraz sprawdzenie zgodności, opracowanego projektu budowlanego z wymogami określonymi w miejscowym planie zagospodarowania gminy lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu lub działki bądź też w decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego
 • d) Sprawdzenie zgodności przyjętego trybu realizacji procesu inwestycyjnego z wymogami ustawy Prawo budowlane
 • e) Sprawdzenie czy osoby, które będą kierować budową oraz pełnić nadzór nad prowadzonymi pracami posiadają odpowiednie uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
 • f) Protokolarne przejęcie od inwestora terenu budowy
 • g) Sprawdzanie jakości wykonywanych robót
 • h) Sprawdzanie wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie robót
 • i) Sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, dokonywanie prób i odbiorów technicznych instalacji, urządzeń technicznych i przewodów kominowych
 • j) Odbiory  techniczne instalacji, urządzeń technicznych  instalacji i urządzeń technicznych
 • k) Sprawdzanie i odbiór przewodów kominowych
 • l) Sprawdzenie i odbiór robót budowlanych w zakresie określonym w umowie o roboty budowlane
 • ł) Sprawdzenie zgodności wykonania robót budowlanych w zakresie określonym w projekcie budowlanym a dotyczącym bezpieczeństwa i higieny pracy,  bezpieczeństwa pożarowego, ochrony, ochrony środowiska
 • m) Obowiązkowa, bieżąca lub po zakończeniu robót, kontrola budowy w celu stwierdzenia prowadzenia i wykonania jej zgodnie z ustaleniami i warunkami określonymi w pozwoleniu na budowę
 • n) Okresowa kontrola, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego obiektu
 • o) Sprawdzanie jakości wykonywanych robót i sprawdzenie i odbiór robót budowlanych w zakresie określonym w umowie o roboty rozbiórkowe

 

6. Samowola budowlana i jej skutki

 

7. Odpowiedzialność zawodowa i karna

Adresaci szkolenia

Szkolenie skierowane jest do:

 • a/ Wszystkich uczestników zajmujących się realizacją procesu budowlanego zarówno po stronie wykonawcy jak i inwestora,
 • b/ osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie  (kierownik budowy lub robót budowlanych, inspektor nadzoru, projektant),
 • c/ nadzoru administracyjno-budowlanego (starostw, urzędów miast i gmin),
 • d/ nadzoru technicznego specjalistycznego i inwestorskiego

Wykładowca

Ekspert Ośrodka Szkoleń Budownictwa - Magister inżynier budownictwa lądowego po Wydziale Budownictwa Politechniki Śląskiej w Gliwicach, z uprawnieniami budowlanymi do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w nieograniczonym zakresie w specjalności konstrukcyjno-budowlanej. Posiada 38-letnią praktykę w zawodzie w tym: 25 lat w przedsiębiorstwach wykonawczych i projektowych, kierujący i nadzorujący ok. 40 budów jako kierownik budowy i inspektor nadzoru inwestorskiego oraz 13 lat jako nauczyciel akademicki. Specjalizuje się w szkoleniach z zakresu prawa budowlanego, procedur w procesie inwestycyjnym, organizacji i zarządzania w budownictwie, kalkulacji kosztów, umów o roboty budowlane. Biegły sądowy w sprawach rozstrzygnięć spornych w procesach z zakresu prowadzenia procesu inwestycyjnego. Wykładowca na kursach przygotowujących do egzaminów organizowanych przez Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa, wieloletni wykładowca Politechniki Śląskiej.