Nowelizacja Kodeksu Postępowania Administracyjnego dla uczestników procesu budowlanego - nowa rzeczywistość dla urzędnika i inwestora. Korelacja przepisów Kodeksu Postępowania Administracyjnego i Prawa Budowlanego - szkolenie 2-dniowe

Zapytaj o szkolenie
Formularz on-line

Opis szkolenia

Celem szkolenia jest nabycie praktycznej wiedzy dotyczącej znowelizowanej ustawy Kodeks Postępowania Administracyjnego obowiązującej od 01.06.2017 w korelacji z ustawą Prawo Budowlane w zakresie realizacji inwestycji budowlanych. Po zakończeniu szkolenia uczestnicy będą:

 • posiadać gruntowną podstawę teoretyczną, która umożliwi im swobodne poruszanie się na gruncie w/w ustaw  przed organami administracji architektoniczno-budowlanej
 • posiadać wiedzę na temat możliwości odwoławczych od niesatysfakcjonującego ich rozstrzygnięcia organu
 • posiadać wiedzę na temat nadzwyczajnych środków zaskarżenia prawomocnej decyzji

Program szkolenia

1. KWESTIE WSTĘPNE

 • potrzeba i cel regulacji (problemy administracji: statystycznie i w praktyce)
 • proces legislacyjny (w tym opinia Prokuratorii Generalnej, stanowiska wybranych Samorządowych Kolegiów Odwoławczych )
 • zakres zmian (k.p.a., p.p.s.a)

 

2. ZMIANY DOTYCZĄCE ZASAD OGÓLNYCH – czy i kiedy będą mieć zastosowanie w procesie budowlanym?

 • zasada przyjaznej interpretacji przepisów (in dubio pro libertate)

               - klucz do zastosowania: przedmiot postępowania administracyjnego

 • zasada współdziałania organów dla dobra postępowania

               - czy na gruncie prawa budowlanego jest możliwe posiedzenie w trybie współdziałania?

 • zasady proporcjonalności (adekwatności), bezstronności i równego traktowania
 • zasada pewności prawa
 • zasada polubownego rozstrzygania kwestii spornych (nakłanianie do ugody oraz mediacji)
 • zmiany dotyczące zasady dwuinstancyjności

                - co to oznacza dla nas wszystkich

 • definicja decyzji prawomocnej

 

3. ZMIANY DOTYCZĄCE BEZCZYNNOŚCI ORGANU I PRZEWLEKŁOŚCI POSTĘPOWANIA, INSTYTUCJA PONAGLENIA

 • terminy w prawie budowlanym (pozwolenie na budowę, zgłoszenie z projektem, zgłoszenie, zmiana sposobu użytkowania, pozwolenie na użytkowanie i inne przypadki)
 • definicja bezczynności i przewlekłości
 • instytucja ponaglenia

              - wniesienie ponaglenia,

             - rozpoznanie ponaglenia,

             - pouczenie o możliwości wniesienia ponaglenia

 

4. WSKAZANIE NIESPEŁNIONYCH PRZESŁANEK DO WYDANIA DECYZJI ZGODNEJ Z ŻĄDANIEM STRONY

 • nowy art. 79a k.p.a. jako uzupełnienie art. 10 k.p.a. (ratio legis zmiany)

              - czy zawsze znajdzie zastosowanie w praktyce organów administracji architektoniczno-budowlanej i

                nadzoru budowlanego

 • zmobilizowanie organów administracji do wnikliwego badania merytorycznej treści żądań
 • obowiązek wskazania stronie przesłanek umożliwiających wydanie jej decyzji pozytywnej - teoria
 • obowiązek wskazania stronie przesłanek umożliwiających wydanie jej decyzji pozytywnej - praktyka

 

5. NAKAZ ROZSTRZYGANIA NIEDAJĄCYCH SIĘ USUNĄĆ WĄTPLIWOŚCI FAKTYCZNYCH NA KORZYŚĆ STRONY

 • postulat przyjaznej administracji
 • nowy art. 81a k.p.a. na kształt zasady in dubio pro reo
 • wyłączenie możliwości zastosowania nakazu rozstrzygania niedających się usunąć wątpliwości faktycznych na korzyść strony

 

6. MEDIACJA W POSTĘPOWANIU ADMINISTRACYJNYMI – nowy ROZDZIAŁ 5A k.p.a.

 • mediacja jako nowa instytucja w postępowaniu administracyjnym (cel wprowadzenia, główne założenia)
 • dyskusja: czy mediacja w procesie budowlanym jest możliwa?

               - dobrowolność mediacji

               - czy ja mogę być mediatorem? prowadzenie mediacji przez bezstronną osobę trzecią

               - zasada poufności mediacji

               - czas trwania mediacji

               - sposób zakończenia mediacji

               - koszty mediacji

 

7. MILCZĄCE ZAŁATWIENIE SPRAWY KPA A MILCZĄCA ZGODA W PRAWIE BUDOWLANYM

 • instytucja milczącego załatwienia sprawy
 • milczące zakończenie postępowania, a milcząca zgoda
 • termin milczącego załatwienia sprawy
 • czy milczące załatwienie sprawy w rozumieniu Kpa ma zastosowanie w postępowaniach prowadzonych na podstawie Prawa budowlanego

 

8. ZMIANY DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA ODWOŁAWCZEGO

 • zrzeczenie się prawa do wniesienia odwołania
 • zmiana zakresu postępowania wyjaśniającego prowadzonego przez organ odwoławczy i podstaw do wydania decyzji kasatoryjnej
 • wytyczne organu odwoławczego w zakresie wykładni prawa
 • sprzeciw od decyzji kasatoryjnej

                - wymogi formalne

                - procedura wniesienia o rozpoznania sprzeciwu

                - rozstrzygnięcie sprzeciwu

 

9. ADMINISTRACYJNE POSTĘPOWANIE UPROSZCZONE

 • szczególny tryb postępowania o charakterze uproszczonym i jego specyfika

 

10. ADMINISTRACYJNE KARY PIENIĘŻNE – DZIAŁ IVA I ICH ZASTOSOWANIE NA GRUNCIE PRAWA BUDOWLANEGO

 • definicja administracyjnej kary pieniężnej i zakres zastosowania nowego działu IV a
 • zasada stosowania ustawy względniejszej dla sprawcy naruszenia
 • dyrektywy wymiaru administracyjnej kary pieniężnej
 • siła wyższa jako przesłanka wyłączająca odpowiedzialność
 • warunki odstąpienia od nałożenia kary
 • terminy przedawnienia nałożenia kary i jej ściągalności
 • odsetki
 • udzielania ulg w wykonywaniu kary

 

11. POZOSTAŁE ZMIANY

 • możliwość doręczenia na elektroniczne skrzynki podawcze między podmiotami publicznymi
 • doprecyzowanie przepisów dotyczących zasad liczenia terminów
 • zmiana terminu z art. 64 § 2 k.p.a.
 • możliwość poświadczenia za zgodność z oryginałem dokumentu przez pracownika organu prowadzącego postępowanie
 • pouczenie o wysokości opłaty albo wpisu od skargi do sądu
 • szczególne zasady dot. zachowanie terminu na wniesienie skargi
 • usunięcie wymogu wezwania organu do usunięcia prawa
 • postępowanie mediacyjne w toku postępowania przed sądami administracyjnymi.

Adresaci szkolenia

Szkolenie dedykowane jest:

Osobom chcącym zdobyć wiedzę ekspercką w ramach znowelizowanej ustawy Prawo Budowlane (obowiązującej od 01.01.2017) w korelacji ze znowelizowaną ustawą Kodeks Postępowania Administracyjnego (obowiązującej od 01.06.2017) w zakresie realizacji inwestycji budowlanych, a w szczególności:

 

 • inwestorom, inwestorom zastępczym, generalnym wykonawcom,
 • developerom, TBS-om, zarządcom i właścicielom nieruchomości, spółdzielniom mieszkaniowym, miejskim zarządom budynków,
 • uczestnikom procesu budowlanego - architektom i projektantom, kierownikom budowy lub robót budowlanych, inspektorom nadzoru,
 • pracownikom organów administracji architektoniczno-budowlanej (starostw, urzędów miast i gmin) oraz nadzoru budowlanego

Wykładowcy

Szkolenie jest prowadzone równocześnie przez dwóch wykładowców: specjalizujących się w przepisach Prawa Budowlanego w korelacji z Kodeksem Postępowania Administracyjnego

 

Ekspert Ośrodka Szkoleń Budownictwa. Prawnik z doświadczeniem praktycznym, orzecznik organu wyższego stopnia administracji rządowej, praktyk w zakresie procedury administracyjnej oraz administracyjnego prawa materialnego (specustawa drogowa, prawo budowlane, zagospodarowanie przestrzenne, gospodarka nieruchomościami), od 2009 trener z zakresu prawa administracyjnego, prawa budowlanego, specustawy drogowej (odszkodowania).

Do 2016 r. Zastępca Dyrektora w Wydziale Infrastruktury w Urzędzie Wojewódzkim gdzie m.in. prowadziła szkolenia dla podległych organów I instancji, reprezentowała wojewodę przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym i Naczelnym Sądem Administracyjnym.

Od 2009 r. prowadzi postępowania administracyjne w sprawach należących do właściwości samorządowych kolegiów odwoławczych w Samorządowym Kolegium Odwoławczym. Wykładowca postępowania administracyjnego na uczelniach wyższych.

 


Ekspert Ośrodka Szkoleń Budownictwa w zakresie Prawa Budowlanego. W latach 2009–2018 zastępca Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego. Absolwent Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Ukończył kierunek budownictwo w specjalności Konstrukcje Budowlane i Inżynierskie. Posiada uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej. Posiada wieloletnie doświadczenie w projektowaniu i realizacji obiektów budowlanych. Doświadczony szkoleniowiec, od lat prowadzi szkolenia i warsztaty dla projektantów, kierowników budów i inspektorów nadzoru inwestorskiego oraz pracowników organów administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego.