Odszkodowania za nieruchomości zajęte pod drogi publiczne. Procedury formalne wydawania decyzji administracyjnej ustalającej odszkodowanie. Korelacja Specustawy drogowej oraz ustawy Kodeks Postępowania Administracyjnego

Zapytaj o szkolenie
Formularz on-line

Opis szkolenia

Szkolenie jest przewidziane dla osób chcących zdobyć lub poszerzyć wiedzę z zakresu ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji tzw. specustawy drogowej w zakresie dotyczącym ustalania odszkodowania. Grupę docelową mają stanowić uczestnicy o początkującym i średnim stopniu zaawansowania, ponieważ podczas szkolenia omówione zostaną podstawowe zagadnienia związane z praktycznym stosowaniem ustawy ze szczególnym uwzględnieniem ostatnich nowelizacji.  Szkolenie ma charakter warsztatowy, umożliwiający zaangażowanie uczestników w proces zdobywania wiedzy.

 

Celem szkolenia jest nabycie wiedzy dotyczącej specustawy drogowej oraz ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, w zakresie procedur związanych z wydawaniem decyzji administracyjnych ustalających odszkodowanie z tytułu przejęcia z mocy prawa nieruchomości pod drogi publiczne.

 

Po zakończeniu szkolenia uczestnicy będą posiadać gruntowną podstawę teoretyczną, która umożliwi im swobodne poruszanie się na gruncie ww. ustaw, ze szczególnym uwzględnieniem procesu wydawania decyzji administracyjnej ustalającej odszkodowanie z tytułu przejęcia z mocy prawa nieruchomości pod drogi publiczne.

 

Program szkolenia

1. Kwestie wstępne.

 • Kiedy stosujemy k.p.a, zakres przedmiotowy obowiązywania specustawy drogowej.
 • Relacja: k.p.a. a specustawa drogowa. Zwrócenie uwagi na ostatnie nowelizacje.

 

2. Decyzja ZRID

 • Zatwierdzenie projektu, wydanie decyzji ZRID. Skutki prawno-techniczne.
 • Nabycie nieruchomości.
 • Rygor natychmiastowej wykonalności.
 • Właściwy moment na wszczęcie postępowania odszkodowawczego.

 

3. Proces administracyjny w przedmiocie ustalenia odszkodowania

 • Wszczęcie postępowania

             - właściwość organu,

             - ustalenie stanu nieruchomości, wyłonienie rzeczoznawcy majątkowego

             - zasady ogólne po nowelizacji k.p.a. - klucz do prawidłowości postępowania administracyjnego

             - strona postępowania w przedmiocie ustalenia odszkodowania

             - terminy: korelacja specustawy z k.p.a. (z uwzględnieniem instytucji ponaglenia)

             - doręczenia

             - pełnomocnik

 • Udostępnianie akt.
 • Dowody – w tym ocena głównego dowodu w sprawie: operatu szacunkowego.

 

4. Ustalenie wysokości odszkodowania

 • Zasady ogólne dotyczące ustalania odszkodowania.
 • Bonusy.
 • Szczególne przypadki  (rodzinne ogrody działkowe, Lasy Państwowe).
 • Co to waloryzacja, kto jej dokonuje.
 • Koszty – kto płaci odszkodowanie, kto płaci za operaty.
 • Decyzja o ustaleniu odszkodowania – korelacja specustawy i k.p.a.
 • Nieruchomość zamienna.

 

5. Zaliczka – wątpliwości i interpretacje.

 

6. Zrzeczenie się odszkodowania – nowość od 2015 r.

 

 

ćwiczenia praktyczne:

 • omówienie przykładowych decyzji o ustaleniu odszkodowania;
 • pełnomocnik (jak wygląda prawidłowe pełnomocnictwo, czy musi być opłacone, co oznacza substytucja);
 • liczymy terminy.

Adresaci szkolenia

Przewidywanymi uczestnikami szkolenia będą: pracownicy organów administracji publicznej wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej: pracownicy urzędów wojewódzkich, miast na prawach powiatu oraz starostw powiatowych, a także inwestorzy – właściwi zarządcy dróg.

Wykładowca

Ekspert Ośrodka Szkoleń Budownictwa. Doktor Prawa z doświadczeniem praktycznym, orzecznik organu wyższego stopnia administracji rządowej, orzecznik organu wyższego stopnia administracji samorządowej. Praktyk w zakresie procedury administracyjnej oraz administracyjnego prawa materialnego (specustawa drogowa, prawo budowlane, zagospodarowanie przestrzenne, gospodarka nieruchomościami).

 

Do 2016 r. Zastępca Dyrektora w Wydziale Infrastruktury w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim gdzie m.in. prowadziła szkolenia dla podległych organów I instancji, reprezentowała wojewodę przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym. 

 

Trener z zakresu z postępowania administracyjnego, prawa budowlanego, specustawy drogowej. Kierownik Zakładu Prawa i Administracji w Wyższej Szkole Bankowej. Autorka licznych publikacji z zakresu prawa i postępowania administracyjnego.