Opis przedmiotu realizacji zadania budowlanego

Zapytaj o szkolenie
Formularz on-line

Opis szkolenia

W procesie budowlanym niebagatelną rolę odgrywają sposób, zakres i forma przygotowania dokumentacji procesu budowlanego, określającej jednoznacznie zakres, kształt i wymogi jakości wykonania robót.

Można podzielić ją na dokumentację:

  • przygotowawczą, dotyczącą spraw prawnych, formalnych i merytorycznych, związanych z jednoznacznym określeniem przyszłego zadania,
  • powykonawczą powstającą w trakcie realizacji zadania a niezbędnej dla spełnienia wymogów prawnych warunkujących przekazanie zadania do użytkowania

 

Zapraszamy na szkolenie, którego celem jest omówienie najważniejszych zagadnień oraz usystematyzowanie wiedzy niezbędnej przy opracowywaniu dokumentacji procesu budowlanego oraz wskazanie praktycznych rozwiązań i praktyk.

Program szkolenia

1. Program funkcjonalno-użytkowy:

 

2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia;

 

3. Dokumentacja projektowa;

 

4. Specyfikacje techniczne wykonania I odbioru robot;

 

5. Kosztorysy inwestorskie;

 

6. Kosztorysy ofertowe;

 

7. Kosztorysy zamienne I dodatkowe;

 

8. Kosztorysy powykonawcze;

 

9. Umowy o roboty budowlane, kierowanie robotami I nadzory

Adresaci szkolenia

Szkolenie skierowane jest do:

  • a/ Wszystkich uczestników zajmujących się realizacją procesu budowlanego zarówno po stronie wykonawcy jak i inwestora
  • b/ osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie (kierownik budowy lub robót budowlanych, inspektor nadzoru, projektant)
  • c/ pracowników organów administracji architektoniczno-budowlanej (starostw, urzędów miast i gmin)
  • d/ nadzoru technicznego specjalistycznego i inwestorskiego

Wykładowca

Ekspert Ośrodka Szkoleń Budownictwa - Magister inżynier budownictwa lądowego po Wydziale Budownictwa Politechniki Śląskiej w Gliwicach, z uprawnieniami budowlanymi do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w nieograniczonym zakresie w specjalności konstrukcyjno-budowlanej. Posiada 38-letnią praktykę w zawodzie w tym: 25 lat w przedsiębiorstwach wykonawczych i projektowych, kierujący i nadzorujący ok. 40 budów jako kierownik budowy i inspektor nadzoru inwestorskiego oraz 13 lat jako nauczyciel akademicki. Specjalizuje się w szkoleniach z zakresu prawa budowlanego, procedur w procesie inwestycyjnym, organizacji i zarządzania w budownictwie, kalkulacji kosztów, umów o roboty budowlane. Biegły sądowy w sprawach rozstrzygnięć spornych w procesach z zakresu prowadzenia procesu inwestycyjnego. Wykładowca na kursach przygotowujących do egzaminów organizowanych przez Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa, wieloletni wykładowca Politechniki Śląskiej.