Pełnomocnik Zakładowej Kontroli Produkcji - jednodniowe warsztaty szkoleniowe

Zapytaj o szkolenie
Formularz on-line

Opis szkolenia

Szkolenie w formie jednodniowych warsztatów w godz. 09.00-16.30 lub szkolenie on-line w godz. 9.30-15.15

Szkolenie kończy egzamin, po którym uczestnicy uzyskują "Dyplom Pełnomocnika ZKP"

 

Metodyka szkolenia:

Teoria przekazywana w formie wykładu z prezentacją udostępnioną uczestnikom w materiałach szkoleniowych, przykłady z praktyki (zgodności i niezgodności z wymaganiami), dyskusja problemów zgłaszanych przez uczestników.

 

Producenci wyrobów budowlanych wprowadzanych na rynek wspólnoty europejskiej, zgodnie z prawem UE (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiającego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylającego dyrektywę Rady 89/106/EWG/Construction Products Regulations) i krajowymi przepisami, obowiązującymi w poszczególnych państwach członkowskich UE, muszą utrzymywać skuteczny system Zakładowej Kontroli Produkcji.

 

Wymagania, jakie powinna spełniać Zakładowa Kontrola Produkcji, (a w szczególności zakres uregulowań, jakie system powinien obejmować), nie zostały jednak określone w formie uniwersalnego standardu, z którego mogliby korzystać zarówno producenci, jak i jednostki zewnętrzne, przeprowadzające „wstępną inspekcję", „nadzór, ocenę i ewaluację” ZKP.

 

Wymagania odnoszące się do ZKP określane są odrębnie w każdej specyfikacji technicznej wyrobu, a ich opisy zamieszczone w poszczególnych specyfikacjach (normach, aprobatach lub ocenach technicznych), znacząco się różnią. 

 

Wynika z tego wiele problemów związanych z ustaleniem zakresu potrzebnych procedur, dokumentacji ZKP itp., szczególnie dotkliwych dla producentów wyrobów różnych typów, podlegających różnym specyfikacjom technicznym.

 

Producenci są zobowiązani między innymi do prowadzenia tzw. „dokumentacji technicznej wyrobu” (pkt.1 art. 11 CPR), opisującej „wszystkie istotne elementy związane z wymaganym systemem oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych”. Dokumentację techniczną wyrobu producenci zobowiązani są przechowywać przez okres 10 lat od momentu wprowadzenia wyrobu do obrotu.

 

Celem szkolenia jest:

 

  • Nabycie/uaktualnienie wiedzy na temat wymagań prawnych dotyczących  wprowadzania na rynek wyrobów budowlanych oraz Zakładowej Kontroli Produkcji;
  • Nabycie przez uczestników umiejętności interpretacji i zastosowania uregulowań prawnych i normatywnych do celów wdrożenia lub modyfikacji systemu ZKP

Program szkolenia stacjonarnego

900 – 915

Powitanie, przedstawienie celów i programu szkolenia

915 – 1115

Wprowadzanie wyrobów budowlanych na rynek, oznakowanie, deklarowanie właściwości użytkowych, udostępnianie informacji o wyrobie i dokumentacja związana - Rozporządzenie CPR  305/2011  + rozporządzenia wykonawcze; ustawa o wyrobach budowlanych + rozporządzenia wykonawcze,  wybrane elementy rozporządzenia  (WE) nr 1907/2006 (REACH), inne przepisy związane

1115 – 1130

Przerwa

1130 – 1300

Wybrane problemy wprowadzanie wyrobów budowlanych na rynek. Błędy i nieprawidłowości w deklaracjach właściwości użytkowych, oznakowaniu wyrobów, informacjach i dokumentacji wyrobu.

1300 – 1330

Przerwa na lunch

1330 – 1430

Cele i struktura systemu Zakładowej Kontroli Produkcji. Wymagania dotyczące ZKP i ich interpretacja. Zakres podstawowych uregulowań.

 

1430 – 1600

Dokumentacja i nadzorowanie systemu ZKP. Nadzorowanie niezgodności, działania korygujące, przeglądy, audyty, wprowadzanie zmian.

1600 - 1630 Egzamin (test) końcowy
Podsumowanie i dyskusja. Rozdanie Dyplomów Pełnomocnika ZKP.

Program szkolenia on-line

09.30-10.00

Logowanie do platformy i sprawdzanie ustawień

1000 – 1005

Powitanie, przedstawienie celów i programu szkolenia

1005 – 1200

Wprowadzanie wyrobów budowlanych na rynek – wymagania prawne (UE i krajowe). Deklarowanie właściwości użytkowych, oznakowanie wyrobów, informacje o wyrobach. Problemy i nieprawidłowości w deklaracjach właściwości użytkowych, oznakowaniu wyrobów, informacjach i dokumentacji wyrobu

1200 – 1215

Przerwa

1215 – 1315

Cele i struktura systemu Zakładowej Kontroli Produkcji. Wymagania dotyczące ZKP i ich interpretacja.

1315 – 1330

Przerwa

1330 – 1445

Dokumentacja i nadzorowanie systemu ZKP. Nadzorowanie niezgodności, działania korygujące, przeglądy, audyty, wprowadzanie zmian. Zakres podstawowych uregulowań.

1445 - 1515

Podsumowanie, dyskusja, egzamin (test końcowy)

Adresaci szkolenia

  • Pracownicy zakładów produkujących wyroby budowlane odpowiedzialni za wdrażanie, rozwijanie i utrzymanie systemu Zakładowej Kontroli Produkcji 
  • Inne osoby zainteresowane nabyciem kompetencji Pełnomocnika ds. Zakładowej Kontroli Produkcji.

Wykładowca

Ekspert Ośrodka Szkoleń Budownictwa - adiunkt Wydziału Budownictwa Politechniki Śląskiej; od 2000 roku do 2009 współpracowała z TÜV Rheinland Polska jako audytor wiodący systemów zarządzania jakością TÜV CERT; od 2003 roku była ekspertem TÜV CERT w zakresie zarządzania środowiskowego w budownictwie.

 

W latach 2000-2008  przeprowadziła audity certyfikujące i/lub brała udział w procedurach certyfikacji w roli audytora TÜV CERT w ponad stu przedsiębiorstwach różnych branż, a także przeprowadziła  audity w ramach nadzoru nad funkcjonowaniem systemów zarządzania i dokumentacją w kilkudziesięciu przedsiębiorstwach branży budowlanej i innych branż w ramach współpracy z TÜV Rheinland Polska.

 

Posiada dyplom kwalifikowanego audytora jakości oraz dyplom kwalifikowanego pełnomocnika jakości.

 

Jest autorką wielu publikacji naukowych m.in. z zakresu zarządzania jakością w przedsiębiorstwach budowlanych, Zakładowej Kontroli Produkcji.

 

Specjalizuje się w szkoleniach z zakresu organizowania systemów Zakładowej Kontroli Produkcji i zarządzania w tym: projektowania i modyfikowania rozwiązań organizacyjnych, tworzenia i wdrażania procedur i narzędzi monitorowania i ewaluacji w przedsięwzięciach.