Praktyczne problemy ustalania odszkodowań za nieruchomości przejęte z mocy prawa pod inwestycje drogowe na podstawie tzw. specustawy drogowej

Zapytaj o szkolenie
Formularz on-line

Opis szkolenia

Szkolenie jest przewidziane dla osób chcących zdobyć lub poszerzyć wiedzę z zakresu ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji tzw. specustawy drogowej w zakresie dotyczącym ustalania odszkodowania.

Adresaci szkolenia

Przewidywanymi uczestnikami szkolenia będą: pracownicy organów administracji publicznej wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej: pracownicy urzędów wojewódzkich, miast na prawach powiatu oraz starostw powiatowych, a także inwestorzy – właściwi zarządcy dróg oraz rzeczoznawcy majątkowi.

Program szkolenia

1. Podmiot postępowania odszkodowawczego

 

2. Osoby uprawnione do odszkodowania.

  • właściciel, użytkownik wieczysty, osoby na rzecz, których ustanowiono ograniczone prawa rzeczowe

 

3. Przedmiot postępowania odszkodowawczego

  • nieruchomość,
  • rodzaje praw do nieruchomości,
  • części składowe nieruchomości,
  • nieuregulowany stan prawny nieruchomości.

 

4. Stan i przeznaczenie nieruchomości oraz trudności z jego ustaleniem.

 

5. Operat szacunkowy jako główny dowód w postępowaniu odszkodowawczym.

 

6. Problemy związane ze stosowaniem tzw. „zasady korzyści” w wycenie nieruchomości.

 

7. Zagadnienia związane z powiększeniem odszkodowania

  • bonusy 5%  i 10 000 zł.

 

8. Hipoteka a odszkodowanie.

 

9. Zaliczka.

 

10. Pytania i odpowiedzi.

Wykładowca

Ekspert Ośrodka Szkoleń Budownictwa. Biegły rzeczoznawca majątkowy powoływany w postępowaniach administracyjnych. Uprawnienia zawodowe rzeczoznawcy majątkowego Nr 7080. Członek Śląskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych działającego w ramach PFSRM. Posiada Certyfikat Audytora Wiodącego.

Od 2010 roku pracuje w Urzędzie Wojewódzkim w Wydziale Infrastruktury Oddział ds. Odszkodowań, gdzie od 2015 roku pełni funkcję Z-ca Kierownika Oddziału i odpowiada m.in. za prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach ustalania odszkodowań za nieruchomości przejęte w ramach tzw. specustaw. Doświadczony szkoleniowiec prowadzący coroczne warsztaty szkoleniowe organizowane przy współudziale Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach dla organów administracji architektoniczne–budowlanej oraz przedstawicieli JST.

Wykładowca w Wyższej Szkole Bankowej z zakresu Gospodarki Nieruchomościami (wycena nieruchomości).

Aktywnie prowadzi działalność z zakresu rzeczoznawstwa majątkowego, doradztwa z zakresu analizy rynku nieruchomości