Prawidłowe utrzymanie i kontrole okresowe stanu technicznego obiektów budowlanych w świetle aktualnie obowiązujących przepisów ustawy Prawo Budowlane i innych ustaw - obowiązki właścicieli i zarządców obiektów budowlanych

Zapytaj o szkolenie
Formularz on-line

Opis szkolenia

Celem szkolenia jest:

 • Zapoznanie z najnowszymi zmianami ustawy Prawo budowlane odnośnie właściwego użytkowania obiektów budowlanych oraz z nową ustawą o charakterystyce energetycznej budynków
 • Zaktualizowanie wiedzy z zakresu obowiązków dotyczących wykonywania przez właścicieli i zarządców zadań związanych z zarządzaniem obiektami budowlanymi oraz wymaganiami dotyczącymi bezpiecznego zarządzania obiektami budowlanymi i zasadami postępowania w przypadku pojawienia się zagrożenia.
 • Zapoznanie ze zmianami innych przepisów prawa obowiązujących w zarządzaniu nieruchomościami
 • Omówienie zasad wykonywania kontroli przez INB i zakres odpowiedzialności właścicieli obiektów
 • Omówienie doświadczeń w zakresie prowadzenia obowiązkowej Książki Obiektu Budowlanego zgodnie z wymaganiami Prawa budowlanego oraz rozporządzenia wykonawczego.

Adresaci szkolenia

Szkolenie skierowane jest do:

 • zarządców i właścicieli nieruchomości
 • administratorów obiektów budowlanych
 • spółdzielni mieszkaniowych, miejskich zarządów budynków,
 • osób prowadzących kontrolę techniczną i okresową utrzymania obiektów budowlanych,
 • nadzoru technicznego specjalistycznego i inwestorskiego,
 • służb prowadzących inwestycje i remonty,
 • właściwych organów administracyjno-budowlanych i nadzoru budowlanego,
 • osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie (projektant, kierownik budowy,  inspektor nadzoru, rzeczoznawca budowlany)
 • osób zainteresowanych tematem

Program szkolenia nr 1

1. Zasady prawidłowego użytkowania obiektu budowlanego.

 

2. Obowiązek przechowywania dokumentów obiektu.

 

3. Zakres obowiązków właściciela i zarządcy nieruchomości w zakresie utrzymania technicznego obiektów budowlanych w należytym stanie technicznym na podstawie ustawy Prawo budowlane oraz ustawy o ochronie przeciwpożarowej.

 

4. Rodzaje i wytyczne kontroli okresowych i doraźnych obiektów budowlanych – wybrane zagadnienia.

 • Protokół kontroli rocznej – art. 62 ust. 1 Pb.
 • Protokół kontroli 5 letniej – art. 62 ust. 1 pkt 3 Pb.
 • Kontrole obiektów wielkopowierzchniowych.
 • Kontrole na zgłoszenie. Procedura.
 • Kontrole placów zabaw.
 • Wzory protokołów kontroli okresowych, rocznej, pięcioletniej, bezpiecznego użytkowania, obiektów wielkopowierzchniowych oraz kontroli tzw. na zgłoszenie. 

 

5. Kontrole systemu ogrzewania i klimatyzacji według ustawy o charakterystyce  energetycznej. Zasady i wytyczne prowadzenia  kontroli. Wzory protokołów.

 • Bezpieczeństwo urządzeń i instalacji przeciwpożarowej i klimatyzatorów.

 

6. Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych. Aspekty praktyczne.

 

7. Wyłączenia z obowiązku przeprowadzania kontroli okresowych obiektów budowlanych.

 

8. Osoby uprawnione do dokonywania kontroli okresowych.

 

9. Książka obiektu budowlanego. Zasady prowadzenia. Praktyczne przykłady.

 

10. Stwierdzenia nieprawidłowości w zakresie stanu technicznego obiektu budowlanego.

 • Obowiązki  właścicieli, zarządców lub użytkowników w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w zakresie stanu technicznego obiektu budowlanego.
 • Obowiązki osób wykonujących kontrole w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w zakresie stanu technicznego obiektu budowlanego.
 • Obowiązki organów nadzoru budowlanego w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w zakresie stanu technicznego obiektu budowlanego.

 

11. Nielegalna zmiana sposobu użytkowania części obiektu budowlanego, samowolne przeróbki budynku i instalacji – odpowiedzialność, adresat obowiązków, przepisy karne.

 

12. Sankcje karne za nieprzestrzeganie warunków prawidłowego użytkowania obiektów budowlanych w świetle ustawy Prawo budowlane oraz ustawy o charakterystyce energetycznej budynków.

Program szkolenia nr 2

1. Podstawy prawne

 

2. Zasady prawidłowego użytkowania obiektu budowlanego

 

3. Rodzaje i wytyczne kontroli okresowych obiektów budowlanych

 

4. Wyłączenia z obowiązku przeprowadzania kontroli okresowych niektórych obiektów budowlanych

 

5. Osoby uprawnione do dokonywania kontroli okresowych

 

6. Określona przepisami Prawa budowlanego minimalna zawartość protokołu z kontroli okresowej w świetle najnowszych zmian ustawy Prawo budowlane po 19.09.2020 r.

 

7. Książka obiektu budowlanego

 

8. Konsekwencje stwierdzenia nieprawidłowości w zakresie stanu technicznego obiektu budowlanego:

 • Zasady postępowania przez właścicieli, zarządców lub użytkowników w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w zakresie stanu technicznego obiektu budowlanego
 • Zasady postępowania przez osoby wykonujące kontrole w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w zakresie stanu technicznego obiektu budowlanego
 • Zasady postępowania przez organy nadzoru budowlanego w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w zakresie stanu technicznego obiektu budowlanego

 

9. Sankcje karne w świetle ustawy Prawo budowlane

 

10. Sankcje karne w świetle ustawy o charakterystyce energetycznej budynków

 

11. Podsumowanie, pytania, dyskusja

 

Czas szkolenia około 4,5 godziny

Program szkolenia nr 3

1. Zakres obowiązywania ustawy Prawo budowlane, podstawowe, istotne dla zarządcy nieruchomości pojęcia używane w procesie budowlanym, zestaw warunków stanowiących wymagania podstawowe przy utrzymaniu obiektów budowlanych, znaczenie przepisów techniczno–budowlanych, ich zakres obowiązywania i możliwości odstępstw.

 

2. Dokumentacja techniczno-prawna obiektu budowlanego przejmowanego w Zarząd.

 

3. Kontrole okresowe obiektów budowlanych wynikające z wymagań Prawa budowlanego

 • kontrola „roczna”,
 • kontrola „5-letnia”,
 • kontrola „półroczna”
 • kontrole „doraźne”,

ich zakresy rzeczowe, wymagania formalne w stosunku do osób dokonujących okresowych kontroli stanu technicznego obiektów, funkcje kontrolne organów nadzoru budowlanego.

 

4. Zasady kontroli systemu ogrzewania i systemu klimatyzacji w budynkach, wynikające z ustawy o charakterystyce energetycznej budynków z 29 sierpnia 2014 roku, wykaz osób upoważnionych do wykonywania tych kontroli

 

5. Książka obiektu budowlanego – podstawa prawna (rozporządzenie MI z 3 lipca 2003 w sprawie książki obiektu budowlanego), zakres obowiązywania i zasady jej prowadzenia, wypracowanie (w ramach interaktywnej dyskusji) poprawnych treści wpisów dokonywanych w książce obiektu.

 

6. Szczegółowe wymagania dotyczące właścicieli i zarządców budynków mieszkalnych wg rozporządzenia MSWiA z 16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych.

 

7. Świadectwa efektywności energetycznej budynków i lokali – wymóg obowiązujący od roku 2009 i nowe dotyczące go regulacje, przeniesione w 2015 roku z Prawa budowlanego do ustawy o charakterystyce energetycznej budynków

 

8. Katalog obiektów i robót nie wymagających decyzji o pozwoleniu na budowę, zgłoszenie wykonywania robót, zawiadomienie o planowanym terminie rozpoczęcia robót, pozwolenie na rozbiórkę obiektu budowlanego.

 

9. Odpowiedzialność właścicieli, zarządców i najemców nieruchomości, casus „Kamienia Pomorskiego”

 

10. Dodatkowe zobowiązania zarządcy obiektu budowlanego uznanego za zabytek na mocy przepisów ustawy z 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

 

11. Kontrole wynikające z innych przepisów (ochrona przeciwpożarowa, dozór techniczny)

 

Wykładowca nr 1

Ekspert Ośrodka Szkoleń Budownictwa – absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego. Od 2007 Naczelnik Wydziału Orzecznictwa Administracyjnego w Dolnośląskim Wojewódzkim Inspektoracie Nadzoru Budowlanego we Wrocławiu.  Znakomity wykładowca – praktyk specjalista z zakresu orzecznictwa administracyjnego w procesie budowlanym, z wieloletnim doświadczeniem szkoleniowym. Od 2007 r. prowadzi cykliczne szkolenia m.in. dla Powiatowych Inspektorów Nadzoru Budowlanego w województwie dolnośląskim, Dolnośląskiej Izby Inżynierów Budownictwa, zarządców dróg. W latach 2009-2012 wykładowca na Studiach Podyplomowych Prawa Inwestycyjnego Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego z zakresu Prawa budowlanego w orzeczeniach organu nadzoru budowlanego i organów administracji architektoniczno – budowlanej.

Wykładowca nr 2

Ekspert Ośrodka Szkoleń Budownictwa, w latach 2009-2017 pełnił funkcję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego. Absolwent Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Ukończył kierunek Budownictwo, specjalność: Technologia i Organizacja Budownictwa. Posiada uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej. Przez kilka lat pracował na Wydziale Budownictwa w Katedrze Procesów Budowlanych jako asystent. W latach 1994 - 1998 a także obecnie prowadzi działalność gospodarczą w zakresie projektowania i doradztwa technicznego w budownictwie. Od 2001 roku pracował w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Rudzie Śląskiej, gdzie 2005 r. zajmował stanowisko Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego. Specjalizuje się w szkoleniach z zakresu prawa budowlanego i procedur w procesie inwestycyjnym. Posiada duże doświadczenie z zakresu zawiłości procedur administracyjnych.

Wykładowca nr 3

Ekspert Ośrodka Szkoleń Budownictwa

Absolwent Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej, przez 25 lat pracownik naukowo–dydaktyczny Politechniki Warszawskiej. Doświadczenie zawodowe zdobywał w firmie „Beton-Stal”, Biurze Projektów „Elpro” oraz na budowach eksportowych GD Energopol. Posiada uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie w branży konstrukcyjno–budowlanej. Rzeczoznawca budowlany z listy GINB, wykładowca na szkoleniach z zakresu różnych zagadnień dotyczących procesu inwestycyjnego w budownictwie. Aktualnie jest głównym specjalistą od spraw zamówień publicznych w Sądzie Najwyższym. Członek zarządu Fundacji Edukacji Menedżerskiej Budowlanych. Pełni nadzory inwestorskie, a także prowadzi, własną firmę projektowo-ekspercką. Jest autorem lub współautorem ok. 500 projektów, ekspertyz i opinii technicznych. Posiada zaświadczenie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków uprawniające do prowadzenia robót budowlanych przy obiektach zabytkowych.