Prawo Wodne - kluczowe zasady stosowania nowych przepisów dotyczących gospodarki wodno-ściekowej

Zapytaj o szkolenie
Formularz on-line

Opis szkolenia

Od dnia 1 stycznia 2018 r. obowiązuje nowa ustawa Prawo Wodne, która zastąpiła ustawę z dnia 18 lipca 2001 r.

 

Nowe Prawo Wodne reformuje system instytucji odpowiedzialnych za gospodarowanie wodami i dostosowuje system zarządzania zasobami wodnymi do wymogów Ramowej Dyrektywy Wodnej, dokonuje także systemowych zmian finansowania gospodarki wodnej.

 

Celem szkolenia jest:

 • Omówienie regulacji zawartych w nowej ustawie Prawo wodne, która zacznie obowiązywać z 01.01.2018 r.
 • Przedstawienie najistotniejszych zasad wydawania pozwoleń wodno-prawnych wg nowych uregulowań prawnych.
 • Przedstawienie i omówienie nowych zasady udostępniania zasobów wodnych użytkownikom, obowiązki użytków wód oraz nowe zasady ponoszenia opłat za korzystanie z wód, a także kompetencje nowych organów w zakresie gospodarowania wodami.  

Program szkolenia

1. Wejście w życie nowych regulacji dotyczących gospodarki wodnej.

 • Kiedy i w jakiej kolejności zmieniać się będą przepisy, czy obowiązywać będzie okres przejściowy?

 

2. Wody Polskie nowa instytucja prowadząca gospodarkę wodami w Polsce.

 • Czym będą Wody Polskie, jaka będzie ich struktura i zadania?

 

3. Nowe i zmienione definicje dotyczące gospodarki wodnej.

 • Jak rozumieć nowe pojęcia?
 • Czy wody opadowe i roztopowe traktowane będą jako ścieki, co to jest pobór zwrotny?

 

4. Pojęcie wód ich podział, własność wód i gruntów pod nimi.

 • Jak dzielimy wody?
 • Czy przedsiębiorstwo może być właścicielem potoku, kto jest właścicielem wody w jeziorze, a kto gruntu pod wodą powierzchniową?

 

5. Zmiana systemu przepisów dotyczących korzystania z wód.

 • Jakie działania mieszczą się w zmienionym zakresie szczególnego korzystania z wód?
 • Czy szczególnych korzystaniem z wód dalej jest pobór wody?
 • Jaki będzie zakres zwykłego korzystania z wód?

 

6. Usługi wodne.

 • Czym będą usługi wodne i jakie działania będą do nich zaliczane?

 

7. Zgoda wodnoprawna.

 • Jakie decyzje mieszczą się w pojęciu zgody wodnoprawnej i kiedy je uzyskać?
 • Jak jest nowy zakres pozwoleń wodnoprawnych i zgłoszeń?
 • W jakich przypadkach nie będzie wymagane ani pozwolenie wodnoprawne ani zgłoszenie?
 • Kiedy wymagana będzie ocena wodnoprawna?

 

8. Zasady wydawania pozwoleń wodnoprawnych, przyjmowania zgłoszeń, uzyskiwania ocen wodnoprawnych.

 

9. Jak długo według nowej ustawy obowiązywać będą pozwolenia wodnoprawne?

 

10. Jak rozumieć przyrzeczenie wydania pozwolenia wodnoprawnego?

 

11. Kiedy możliwa jest odmowa przyjęcia zgłoszenia?

 

12. Czy wnioski o wydanie pozwoleń wodnoprawnych pozostaną be z zmian?

 

13. Kto wydawał będzie pozwolenia wodnoprawne a kto wydawał ocenę wodnoprawną, do kogo kierować wnioski po nowym roku?

 

14. Obowiązkowa aktualizacja stref ochronnych ujęć.

 • W jaki sytuacjach istniejące ujęcia wód musza mieć strefę ochronną? Jakie obowiązki ciążą na właścicielach ujęć bez stref?

 

15. Nowy system opłat – opłaty za usługi wodne.

 • Działania wymagające wnoszenia opłat za usługi wodne.
 • Kluczowe zasady ustalania i ponoszenia opłat za usługi wodne.
 • Pomiary związane z wnoszeniem odpłat za usługi wodne.
 • Czy każdy ponosił będzie opłaty za usług wodne?
 • Kto naliczał będzie opłaty?
 • Kto mierzył będzie ilość pobieranej wody?
 • Które opłaty będą roczne, a które kwartalne?
 • Czy za każdą usługę wodna ponosić będziemy opłatę stałą i zmienną?
 • Kto zapłaci za urządzenia pomiarowe?

 

16. Wzory służące naliczaniu opłat za usługi wodne, przepisy przejściowe dotyczące opłat.

 • Jak ustalić schemat naliczania opłaty?
 • Jakie jednostki stosujemy?
 • Jak obliczać opłaty stałe a jak zmienne dla poboru wód i wprowadzania ścieków?

 

17. Uprawnienia kontrolne Wód Polskich.

 • W jakich wypadkach pracownicy wód Polskich przeprowadzać będą kontrole, czy będą mogli nakładać mandaty karne ?

Adresaci szkolenia

Szkolenie skierowane jest do:

 • Pracowników administracji (urzędów miast i gmin, starostw powiatowych, urzędów marszałkowskich, urzędów wojewódzkich, regionalnych dyrekcji ochrony środowiska, innych),
 • Przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych,
 • Zarządców i właścicieli urządzeń wodnych,
 • Inwestorów, deweloperów, spółdzielni mieszkaniowych, biur projektowych, Kierowników Projektów, których dotyczą omawiane tematy,
 • Specjalistów ochrony środowiska w przedsiębiorstwach przemysłowych różnych branż,
 • Osób zainteresowanych problematyką

Wykładowca

Doświadczony trener oraz ekspert z zakresu ochrony środowiska w aspekcie zagadnień dotyczących gospodarowania odpadami.

Absolwent Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego. Od 1995 r. do chwili obecnej pracownik administracji. W latach 1995-1999 pracownik administracji rządowej w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach w Wydziale Ochrony Środowiska Oddziale ds. Odpadów, stanowisko inspektora wojewódzkiego. Obecnie (od 2002 r.) Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa w Starostwie Powiatowym. Przewodniczący Komisji Ekologii Śląskiego Związku Gmin i Powiatów oraz członek Komisji Geologii i Górnictwa Śląskiego Związku Gmin i Powiatów. Powołany na Członka Rady Gospodarki Wodnej Regionu Wodnego Górnej Odry przy Dyrektorze Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej.

Członek Regionalnej Komisji do Spraw Ocen Oddziaływania na Środowisko przy Regionalnym Dyrektorze Ochrony Środowiska w Katowicach.

Członek Stowarzyszenia Hydrogeologów Polskich. Prowadzi działalność dydaktyczno-szkoleniową od czasów pracy w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim.
W szkoleniach zwraca się uwagę na praktyczny aspekt stosowania przepisów dla uzyskiwania zezwoleń i spełnienia innych wymogów egzekwowanych przez organy administracji.