Przygotowanie i przekazanie obiektów budowlanych do użytkowania

Zapytaj o szkolenie
Formularz on-line

Opis szkolenia

Celem szkolenia jest:

Omówienie najważniejszych zagadnień oraz usystematyzowanie wiedzy na temat procedur i wymogów niezbędnych przy przekazywaniu obiektów budowlanych do użytkowania oraz wskazanie praktycznych rozwiązań i praktyk jakie wiążą się z tym procesem

Program szkolenia

1. Procedury prawne i formalne realizacji robót i ich znaczenie na sposób uzyskania pozwolenia na użytkowanie

 

2. Procedury prawne i formalne odbioru robót:

 • Zgłoszenie gotowości obiektu do odbioru;
 • Komisja odbiorowa kompetencje i prawa;
 • Zakres i sposób odbioru;
 • Protokół odbioru;
 • Rękojmia za wady i gwarancja;
 • Kaucja gwarancyjna;
 • Kary umowne

 

3. Procedury prawne i formalne uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego:

 • Wniosek o pozwolenie na użytkowanie;
 • Zawiadomienie o zakończeniu robót;
 • Dokumentacja powykonawcza;
 • Obowiązkowe kontrole;
 • Istotne i nieistotne zmiany

 

4. Samowola budowlana i jej skutki oraz sposób jej usankcjonowania

 

5. Odpowiedzialność karna i zawodowa uczestników i stron w procesie budowlanym

Adresaci szkolenia

Szkolenie skierowane jest do:

 • osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie (architektów i projektantów, kierowników budowy lub robót budowlanych, inspektorów nadzoru inwestorskiego, rzeczoznawców budowlanych),
 • inwestorów, inwestorów zastępczych, generalnych wykonawców robót budowlanych
 • deweloperów, spółdzielni mieszkaniowych, miejskich zarządów budynków budujących na sprzedaż domy i mieszkania
 • nadzoru technicznego specjalistycznego i inwestorskiego,
 • nadzoru administracyjno-budowlanego i wojewódzkiego/powiatowego urzędu nadzoru budowlanego,
 • organów architektoniczno-budowlanych administracji samorządowej
 • właścicieli lub zarządców nieruchomości

 

Wykładowca

Ekspert Ośrodka Szkoleń Budownictwa - Magister inżynier budownictwa lądowego po Wydziale Budownictwa Politechniki Śląskiej w Gliwicach, z uprawnieniami budowlanymi do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w nieograniczonym zakresie w specjalności konstrukcyjno-budowlanej. Posiada 38-letnią praktykę w zawodzie w tym: 25 lat w przedsiębiorstwach wykonawczych i projektowych, kierujący i nadzorujący ok. 40 budów jako kierownik budowy i inspektor nadzoru inwestorskiego oraz 13 lat jako nauczyciel akademicki. Specjalizuje się w szkoleniach z zakresu prawa budowlanego, procedur w procesie inwestycyjnym, organizacji i zarządzania w budownictwie, kalkulacji kosztów, umów o roboty budowlane. Biegły sądowy w sprawach rozstrzygnięć spornych w procesach z zakresu prowadzenia procesu inwestycyjnego. Wykładowca na kursach przygotowujących do egzaminów organizowanych przez Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa, wieloletni wykładowca Politechniki Śląskiej.