Specustawa drogowa - praktyczne ujęcie tematu z uwzględnieniem najnowszego orzecznictwa - szkolenie dla zaawansowanych

Zapytaj o szkolenie
Formularz on-line

Opis szkolenia

Szkolenie jest przewidziane dla osób chcących ugruntować lub poszerzyć wiedzę z zakresu specustawy drogowej. Podczas szkolenia omówione zostaną zagadnienia związane z praktycznym stosowaniem spec drogi ze szczególnym uwzględnieniem ostatnich nowelizacji. W trakcie szkolenia podjęta zostanie próba spojrzenia na specustawę zarówno pod kątem inwestora, jak i urzędnika – przy założeniu, że interesem wspólnym jest szybkie otrzymanie decyzji, a droga ku temu oparta jest na znajomości zarówno przepisów prawa materialnego (specustawy) jak i procedury administracyjnej.

 

Szkolenie oparte będzie w dużej mierze na analizie orzecznictwa sądów administracyjnych, ze szczególnych uwzględnieniem orzeczeń NSA, w tym uchwał NSA mających na celu wyjaśnienie przepisów prawnych, których stosowanie wywołało rozbieżności w orzecznictwie sądów administracyjnych.

 

 

Celem szkolenia jest poszerzenie wiedzy dotyczącej specustawy drogowej w zakresie procedur związanych z wydawaniem decyzji ZRID.

Program szkolenia

1. Przedmiot regulacji. Zakres obowiązywania

Przedmiot regulacji. Zakres obowiązywania. Korelacja z ustawą o drogach publicznych.

 • Zakres przedmiotowy postępowania w sprawie ZRID.
 • Zastosowanie specustawy drogowej; Czy specustawa ma zastosowanie do wszystkich rodzajów dróg publicznych?
 • Cel publiczny. Rola organu orzekającego.
 • Stary problem: Wyłączenie organu w postępowaniu administracyjnym i kwalifikacja drogi a warunki stosowania ustawy o inwestycjach drogowych.

 

2. Postępowanie poprzedzające rozpoczęcie robót budowlanych

 • Właściwość organu w sprawie wydania ZRID.
 • Kto może wystąpić z wnioskiem o wydanie ZRID.
 • Kompleksowość  ZRID.
 • Strony postępowania. Komu przysługuje status strony w postępowaniu? Korelacja specustawy z k.p.a.
 • Czy powiat jest stroną w postępowaniu? Rozbieżne orzecznictwo sądów administracyjnych w świetle uchwały NSA z 26 lutego 2016 r.
 • ZRID a decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

               

3. Wniosek o ZRID

 • Konieczne opinie (w tym wymagania dotyczące wniosku o wydanie opinii).
 • Przejęcie nieruchomości.
 • Ograniczenie w sposobie korzystania z nieruchomości.
 • Co w praktyce oznacza związanie organu wnioskiem zarządcy drogi.
 • Czy trzeba występować o opinie do „samego siebie”? Kumulacja ról w postępowaniu.
 • Zarzuty dotyczące pozwolenia wodnoprawnego, a obowiązki organu.
 • Zarzuty dotyczące decyzji środowiskowej, a obowiązki organu.
 • Wzruszenie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach a decyzja o zezwoleniu na realizację przedsięwzięcia.

 

4. Decyzja ZRID

 • Korelacja art. 11f z art. 107 kpa.
 • Przekazywanie właściwym zarządcom.
 • Odwołanie od decyzji.
 • Zmiana ZRID.
 • Kiedy można odmówić wydania decyzji ZRID?
 • Co z obowiązkiem dostępu do drogi publicznej?
 • Doręczenie ZRID – w świetle uchwały NSA z dnia 27 lutego 2017 r. Jak liczyć termin na wniesienie odwołania od decyzji ZRID?
 • Zmiana ZRID– w jakim zakresie jest to możliwe.

               

5. Nabywanie nieruchomości pod drogi

 • Zatwierdzenie projektu, wydanie decyzji ZRID. Skutki i konsekwencje prawno-techniczne.
 • Nabycie nieruchomości.
 • Rygor natychmiastowej wykonalności.
 • (dziennik budowy przy rygorze).
 • Wygaszenie trwałego zarządu.
 • Trwały zarząd z mocy prawa.
 • Prawo do nieodpłatnego zajęcia na czas budowy.
 • Wycinka drzew i krzewów w świetle nowelizacji z 2015 r.
 • Zatwierdzenie podziału nieruchomości jako skutek ZRID.
 • Trwały zarząd z mocy prawa a decyzja deklaratoryjna.
 • Przesłanki do rygoru.
 • Wykup resztówki.

 

Adresaci szkolenia

Przewidywanymi uczestnikami szkolenia będą: pracownicy organów administracji publicznej wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej: pracownicy urzędów wojewódzkich, miast na prawach powiatu oraz starostw powiatowych, a także inwestorzy – właściwi zarządcy dróg, architekci, projektanci, inżynierowie biorący udział w procesie inwestycyjnym

Wykładowca

Ekspert Ośrodka Szkoleń Budownictwa. Doktor Prawa z doświadczeniem praktycznym, orzecznik organu wyższego stopnia administracji rządowej, orzecznik organu wyższego stopnia administracji samorządowej. Praktyk w zakresie procedury administracyjnej oraz administracyjnego prawa materialnego (specustawa drogowa, prawo budowlane, zagospodarowanie przestrzenne, gospodarka nieruchomościami).

 

Do 2016 r. Zastępca Dyrektora w Wydziale Infrastruktury w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim gdzie m.in. prowadziła szkolenia dla podległych organów I instancji, reprezentowała wojewodę przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym. 

 

Trener z zakresu z postępowania administracyjnego, prawa budowlanego, specustawy drogowej. Kierownik Zakładu Prawa i Administracji w Wyższej Szkole Bankowej. Autorka licznych publikacji z zakresu prawa i postępowania administracyjnego.