Wykonanie i weryfikacja kosztorysów oraz rozliczanie robót remontowo-budowlanych jako podstawa do zawarcia umów inwestora z wykonawcą

Zapytaj o szkolenie
Formularz on-line

Opis szkolenia

Celem szkolenia jest nabycie praktycznej wiedzy na temat procedur i uregulowań prawnych związanych z kosztorysowaniem i rozliczaniem robót budowlano-remontowych, w tym zwłaszcza:

 • Usystematyzowanie i poszerzenie wiedzy związanej z tematyką kosztorysowania,
 • Zapoznanie się z przepisami regulującymi ten obszar,
 • Zapoznanie się z rodzajami kosztorysów i celów w jakich mogą być sporządzane na różnych etapach
 • Poznanie procedur i metod poprawnego sporządzania przedmiarów robót i kosztorysów budowlanych
 • Poznanie zasad i metod kalkulacji robót oraz kalkulacji cen

Program szkolenia

1. Akty prawne regulujące zasady wyceny kosztów robót budowlano-montażowych i opracowań projektowych

 

2. Ogólne podstawy ustalenia wartości zamówienia

 • Kosztorysy inwestorskie
 • Kosztorysy ofertowe
 • Kosztorysy zamienne
 • Kosztorysy uzupełniające
 • Kosztorysy powykonawcze

 

3. Dane wyjściowe do kosztorysowania

 

4. Podstawowe zasady opisu przedmiotu zamówienia

 • Zakres i forma dokumentacji projektowej
 • Zakres i forma specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót

 

5. Podstawowe zasady wyceny robót

 

6. Waloryzacja wynagrodzenia umownego

 

7. Zmiana wynagrodzenia ustalonego w umowie w formie ryczałtu w przypadku   wystąpienia

Adresaci szkolenia

Szkolenie skierowane jest do osób zajmujących się przygotowaniem inwestycji budowlanych, a także do specjalistów ds. zamówień Publicznych.

Wykładowca

Ekspert Ośrodka Szkoleń Budownictwa - Magister inżynier budownictwa lądowego po Wydziale Budownictwa Politechniki Śląskiej w Gliwicach, z uprawnieniami budowlanymi do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w nieograniczonym zakresie w specjalności konstrukcyjno-budowlanej. Posiada 38-letnią praktykę w zawodzie w tym: 25 lat w przedsiębiorstwach wykonawczych i projektowych, kierujący i nadzorujący ok. 40 budów jako kierownik budowy i inspektor nadzoru inwestorskiego oraz 13 lat jako nauczyciel akademicki. Specjalizuje się w szkoleniach z zakresu prawa budowlanego, procedur w procesie inwestycyjnym, organizacji i zarządzania w budownictwie, kalkulacji kosztów, umów o roboty budowlane. Biegły sądowy w sprawach rozstrzygnięć spornych w procesach z zakresu prowadzenia procesu inwestycyjnego. Wykładowca na kursach przygotowujących do egzaminów organizowanych przez Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa, wieloletni wykładowca Politechniki Śląskiej.