Wyliczenie wartości zamówienia na roboty budowlane po zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych

Zapytaj o szkolenie
Formularz on-line

Opis szkolenia

Od stycznia 2016 r. Zamawiający zobowiązani są do stosowania Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w ustawie Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.).  Regulamin zawiera niezbędne wytyczne do stosowania przy wydatkowaniu śródków publicznych.

 

Szkolenie ma na celu zapoznanie uczestników z treścią Regulaminu, omówienie istotnych zagadnienień w nim zawartych ze szczególnym uwzględnieniem sposobu ustalenia szacunkowej wartości zamówienia oraz opracowania Kosztorysu inwestorskiego.

Program szkolenia

I. STAN PRAWNY 
1.      Ustawa Prawo Zamówień publicznych 
2.      Rozporządzenie w sprawie sporządzenia Kosztorysu Inwestorskiego
3.      Regulamin UZP udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty 30tys. euro
4.      Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie średniego kursu złotego do euro
5.      Zasada wydatkowania środków publicznych
 
II. REGULAMIN UZP UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
1.      Zasady ogólne
2.      Ustalenie szacunkowej wartości zamówienia
3.      Wszczęcie procedury
4.      Wybór wykonawcy i kryteria wyboru wykonawcy
5.      Zasady udzielenia zamówienia
6.      Zasady dokumentacji szacowania wartości zamówienia
7.      Odstąpienie od stosowania regulaminu
 
  III. KOSZTORYS INWESTORSKI - ZASADY SZACOWANIA WARTOŚCI ZAMÓWIENIA 
a.      Założenia wyjściowe do kosztorysowania – dlaczego MUSIMY  je sporządzić
b.      Metody opracowania Kosztorysu Inwestorskiego
c.      Podstawa cenowa
d.      Aggacja roboty podstawowej
a.      Robota podstawowa w ujęciu brutto
b.      Kolejność ustalania cen jednostkowych robót
e.      Kalkulacja ceny jednostkowej roboty:
a.      Zasady ustalania nakładów rzeczowych
b.      Zasady ustalania stawek, cen czynników produkcji.
f.       Elementy Kosztorysu Inwestorskiego:
a.      Strona tytułowa wg. przepisów rozporządzenia;
b.      Ogólna charakterystyka – cel opracowania oraz zakres?
c.      Tabela Przedmiaru Robót Kosztorysu Inwestorskiego;
d.      Kalkulacja uproszczona – metoda opracowania
e.      Tabela wartości elementów scalonych dla elementów obiektu;
g.      Załączniki:
         a.       Założenia wyjściowe do kosztorysowania;
         b.      Kalkulacja szczegółowa ceny jednostkowej, analizy indywidualne..
 
Studium przypadku, analiza przykładowych kosztorysów, dyskusja

Wykładowca

Ekspert Ośrodka Szkoleń Budownictwa

Niezależny Inżynier Konsultant, posiada certyfikat Stowarzyszenia Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców EFCA, jest członkiem Międzynarodowej Federacji Inżynierów Konsultantów FIDIC / SIDIR, Rzeczoznawcą Kosztorysowym Stowarzyszenia Kosztorysantów Budowlanych, współautorką dokumentacji przetargowych dla realizacji inwestycji budowlanych finansowanych z funduszy unijnych.

 

Posiada dyplom specjalisty ds. zarządzania produkcją i jakością, ukończyła studia podyplomowe na Politechnice Krakowskiej Wydział Inżynierii Lądowej kierunek Zarządzanie kosztami przedsięwzięcia budowlanego.


Przez wiele lat była Członkiem Zarządu głównego Stowarzyszenia Kosztorysantów Budowlanych i wykładowcą na szkoleniach organizowanych przez SKB. W 2001 r. założyła oddział SKB w Gliwicach zrzeszający kosztorysantów z terenu Śląska.


Doświadczenie i praktykę zdobyła jako ekspert, członek zespołu Inżyniera kontraktu oraz Inżynier kosztów przy realizacji inwestycji finansowanych z funduszu Spójności według warunków kontraktowych FIDIC. Prowadzi zajęcia na Studiach Podyplomowych na Politechnice Śląskiej Wydział Ochrona Środowiska oraz prowadziła zajęcia na Politechnice Krakowskiej na Wydziale Lądowym z zakresu przygotowania do realizacji i rozliczania inwestycji finansowanych z funduszy UE.
 

Doświadczony praktyk, rzeczoznawca kosztorysowy, wykładowca, prowadzi szkolenia w wiodących firmach szkoleniowych w kraju.