KOB - Jak prowadzić Książkę Obiektu Budowlanego, właściwie użytkować obiekt oraz zarządzać kontrolami i przeglądami zgodnie z obowiązującymi przepisami - warsztaty szkoleniowe

Termin Miejsce Godziny szkolenia Koszt netto Gwarancja terminu
24.02.2022 ON-LINE 8.30-15.30 398.38 PLN
Zapytaj o szkolenie
Formularz on-line

Opis szkolenia

Szkolenie realizowane z:

Szkolenie w formie jednodniowych warsztatów szkoleniowych w godz. 8.30-15.30

 

Książka obiektu budowlanego stanowi dokument budynku lub budowli i przeznaczona do zapisów dotyczących przeprowadzanych badań i kontroli stanu technicznego, remontów, przebudowy oraz rozbudowy w trakcie użytkowania tego obiektu budowlanego.

Nie wszyscy właściciele lub zarządcy zdają sobie sprawę z ciążącego na nich obowiązku i, albo nie prowadzą książki KOB dla obiektu, albo prowadzą ją wadliwie naruszając art. 64.1 ustawy Prawo Budowlane. Należy podkreślić, że brak prowadzenia Książki obiektu budowlanego KOB może przyczynić się do nałożenia na nich kary grzywny w myśl art. 93 ustawy Prawo Budowlane.
 

Dlatego Książkę Obiektu Budowlanego KOB należy prowadzić dla każdego obiektu zarówno nowo wznoszonego jak również już istniejącego.

 

 • W celu usprawnienia Państwa pracy proponujemy 7 godzinne jednodniowe warsztaty podczas których wskażemy jak prawidłowo użytkować obiekt budowlany, kto może dokonywać kontroli obiektów budowlanych, jakie kontrole obiektu właściciel lub zarządca powinien przeprowadzać oraz pomożemy rozwiązać problemy związane z prowadzeniem książki KOB, a także wskażemy potrzebę opracowania planów remontów. Powiemy jakich błędów nie popełniać aby ustrzec się kar.

 

 • Zadaniem warsztatów jest dostarczenie wiedzy  "w pigułce"  jakie obowiązki ciążą na właścicielu lub zarządcy obiektu budowlanego  oraz nabycie umiejętności dokonywania prawidłowych wpisów w Książce Obiektu Budowlanego. 

 

 • Prowadzenie książki KOB - z pozoru łatwe zadanie zlecane pracownikom przez właściciela lub zarządcę obiektu, stwarza problemy i jest dużym wyzwaniem. Jak się okazuje częstym problemem jest brak wiedzy technicznej osoby prowadzącej książkę, a dodatkowym utrudnienie są przepisy prawa w zakresie jej prowadzenia - niejednoznaczne i przestarzałe. W konsekwencji prowadzący książki KOB dokonują własnych interpretacji nie zawsze prawidłowych narażając się na nieprzyjemności.

 

Na każdą część - teoretyczną jak i warsztatową, przeznaczonych jest po ok. 3,5 godziny zegarowych.

 

I część szkolenia – ma za zadanie zapoznać uczestników z dyrektywami unijnymi i  przepisami związanymi z prawidłowym użytkowania obiektu budowlanego, terminami oraz zakresem kontroli. Podczas zajęć wskażemy także istotne zmiany w przepisach mające wpływ na  przebieg i zakres kontroli obiektu.

 

II część szkolenia – to część warsztatowa, w której przedstawimy sposób prawidłowego wypełniania poszczególnych Tablic książki obiektu budowlanego KOB z  wykorzystaniem  przykładowych protokołów kontroli. oraz propozycji uczestników szkolenia.

Program szkolenia

I. Część teoretyczna:

 

1. Zadania i odpowiedzialność właściciela i zarządcy obiektu budowlanego - Nowe obowiązki 2021 r.

 

2. Podstawa prawna prowadzenia książki obiektu budowlanego – zakładanie książki obiektu budowlanego

 

3. Obiekty budowlane dla których należy prowadzić KOB według ustawy Prawo Budowlane, a dla jakich obiektów nie prowadzimy książki obiektu budowlanego

 

4. Zmiany zasad prowadzenia KOB  od 2021 r.

 

5. Dokumentacja obiektu budowlanego oraz postępowanie zarządcy lub właściciela w  wyniku ich braku aby nie narażać się na wysokie kary

 

6. Obowiązkowe kontrole obiektu budowlanego wynikające z ustawy Prawo Budowlane i innych aktów prawa

 • Terminy kontroli,
 • Osoby przeprowadzające kontrole – uprawnienia i kwalifikacje;
 • Zakres kontroli;

 

7. Dane wyjściowe do tworzenia planu remontów – obligatoryjne czy fakultatywne?

 

8. Przebieg kontroli stanu technicznego obiektu budowlanego

 

9. Protokół kontroli - po zmianach ustawy Prawo budowlane

 

10. Praktyczne porady dla Zarządcy lub Właściciela aby nie popełniać błędów podczas kontroli i  opracowania protokołów

 

11. Po co opracowywać Plan remontów ? – obowiązek prawny czy systemowe planowanie i unikanie kar

 

12. Kary  za niedopełnienie obowiązków przez właściciela lub zarządcę

 

13. Dane wyjściowe do tworzenia planu remontów – obligatoryjne czy fakultatywne

 

14. Kiedy opracowywać świadectwo charakterystyki energetycznej -  kto może opracowywać

 

15. Audyt energetyczny – obowiązkowe terminy

 

16. Nowe regulacje prawne i obowiązki przedsiębiorców i użytkowników

 


II. Część praktyczna - wypełnianie książki obiektu budowlanego:

 

1. Osoba upoważniona do dokonania wpisu w książce obiektu budowlanego

 

2. Dane identyfikacyjne obiektu

 

3. Spis dokumentacji dołączonej do książki obiektu

 

4. Dane techniczne charakteryzujące obiekt

 

5. Plan sytuacyjny obiektu – błędy i niedopatrzenia

 

6. Wykaz protokołów kontroli okresowej stanu technicznej sprawności obiektu

 

7. Wykaz protokołów kontroli okresowych stanu technicznej sprawności i wartości użytkowej całego obiektu

 

8. Wykaz opracowań technicznych dotyczących obiektu

 

9. Dane dotyczące opracowania technicznego

 

10. Wykaz protokołów odbioru robót remontowych

 

11. Dane dotyczące dokumentacji technicznej

 

12. Protokołów awarii i katastrof obiektu

 

13. Zmiana sposobu użytkowania obiektu

Korzyści z uczestnictwa w kursie

Uczestnicy szkolenia:

 • poznają aktualnie obowiązujące przepisy prawne z zakresu omawianych tematów,
 • otrzymają niezbędną informację z zakresu użytkowania obiektu budowlanego,
 • będą wiedzieć, kto może prowadzić książkę KOB oraz dla kogo potrzebne jest upoważnienie,
 • będą wiedzieć, kto może dokonywać kontroli i jakie elementy powinien posiadać protokół kontroli,
 • poprzez ćwiczenia nauczą się prawidłowo prowadzić i wypełniać książki obiektu budowlanego KOB,
 • będą wiedzieć, w której tablicy wpisać opinie, ekspertyzy, audyty energetyczne i inne,
 • będą wiedzieć, w której tablicy wpisać przebudowę czy rozbudowę,
 • dostaną odpowiedzi na nurtujące ich pytania.

Odbiorcy szkolenia

Warsztaty skierowane są do:

 • osób zainteresowanych prowadzeniem książki obiektu budowlanego,
 • właścicieli i zarządców budynków: mieszkalnych, biurowych, użyteczności publicznej, szkół, szpitali, muzeów, hal przemysłowych, produkcyjnych i magazynowych,
 • właścicieli i zarządców budynków i budowli: wodociągów, gazowni, ciepłowni, elektrowni i innych,
 • zarządców nieruchomości,
 • osób odpowiedzialnych za przeprowadzanie kontroli,
 • osób odpowiedzialnych za opracowanie planów remontów,
 • innych osób zainteresowanych tematem.

Wykładowca

mgr inż. Elżbieta Ziaja - Doświadczony praktyk, konsultant i doradca w zakresie zagadnień i  problematyki procesu budowlanego i inwestycyjnego.

 

Posiada wieloletnią praktykę  oraz znajomość przepisów w zakresie prawidłowego utrzymania i użytkowania obiektu, prowadzenia książki obiektu budowlanego, co pozwala skutecznie wspierać uczestników procesu budowlanego, właścicieli i  zarządców obiektów w ich zamierzeniach inwestycyjnych oraz codziennej pracy, m.in. prowadząc szkolenia, udzielając porad i opinii.

 

Prowadzi szkolenia na zlecenie instytucji publicznych, szpitali, spółdzielni mieszkaniowych, zakładów produkcyjnych, firm handlowych z magazynami, obiektów przemysłowych, energetycznych oraz innych z tematyki budowlanej: prawa budowlanego, realizacji inwestycji budowlanych, planowania i przygotowania budżetu realizacji inwestycji, kosztorysowania, a także rozliczania robót budowlanych.

 

Od 2004 r. prowadzi szkolenia - Jak prowadzić Książki Obiektu Budowlanego i prawidłowo utrzymania obiektu budowlanego.

 

Wykonuje obiektywne i doradcze Audyty prowadzenia KOB mające na celu ocenę dotychczasowych działań w zakresie zakładania i  prowadzenia  książki obiektu budowlanego, wskazując nieprawidłowości oraz rozwiązania usprawniające poprawne jej prowadzenie zgodnie z  obowiązującymi przepisami prawnymi.

 

Niezależny Inżynier Konsultant – posiada certyfikat Stowarzyszenia Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców EFCA, jest członkiem Międzynarodowej Federacji Inżynierów Konsultantów FIDIC/SIDIR oraz Rzeczoznawcą Kosztorysowym Stowarzyszenia Kosztorysantów Budowlanych, współautorką dokumentacji przetargowych dla realizacji inwestycji finansowanych z funduszy UE wielokrotny członek zespołu Inżyniera kontraktu dla realizacji umów według warunków FIDIC.

 

Wieloletni wykładowca (od 2005r. do teraz) na Studiach Podyplomowych na Politechnice Śląskiej dla słuchaczy studiów podyplomowych na Wydziale Inżynierii Środowiska i Energetyki oraz na Studiach Podyplomowych na Politechnice Krakowskiej z tematów przygotowania i realizacji inwestycji budowlanych.