Zarządzanie ryzykiem w realizacji projektów inwestycyjnych

Zapytaj o szkolenie
Formularz on-line

Opis szkolenia

Celem szkolenia jest przedstawienie typowych zagrożeń na różnych etapach przygotowania i realizacji projektów inwestycyjnych oraz  skutecznych metod przeciwdziałania tym zagrożeniom. Uczestnicy poznają metodykę praktycznego procesu zarządzania ryzykiem w projekcie, kontrolowania różnego typu ryzyk, a także nabędą umiejętność rozpoznawania zagrożeń i szans, mających wpływ na realizację projektów

Program szkolenia

1.     Wprowadzenie – zarządzanie ryzykiem w zarządzaniu projektem:

 • definicja i właściwości ryzyka
 • elementy i czynniki i obszary ryzyka
 • typy ryzyka
 • elementy składowe zarządzania ryzykiem budowlanym
 • identyfikacja ryzyka (analiza SWOT, diagram Ishikawy, listy kontrolne)

 

2.     Metody pomiarów ryzyka

 • szacowanie ryzyka w budownictwie
 • analiza ilościowa i jakościowa
 • macierz i mapa ryzyka

 

3.     Ryzyka poszczególnych etapów

 • przygotowanie
 • realizacja
 • zakończenie (Claim management)

 

4.     Działania minimalizujące ryzyko i reakcja na ryzyko

 • akceptacja ryzyka
 • unikanie ryzyka
 • łagodzenie skutków
 • transfery ryzyka
 • proces monitoringu i kontroli ryzyka

 

5.     Ryzyka związane z realizacją inwestycji współfinansowanych ze środków unijnych

Adresaci szkolenia

Pracownicy instytucji przygotowujących i realizujących inwestycje (pracownicy działów inwestycyjnych, zamówień publicznych, jednostek realizujących projekt), kierownicy projektów, członkowie zespołów projektowych, kadra zarządzająca.

Wykładowca

Ekspert Ośrodka Szkoleń Budownictwa

 

Absolwentka Uniwersytetu Śląskiego oraz Międzynarodowej Szkoły Nauk Politycznych (Ecole Internationale des Sciences Politiques) w Katowicach. Od 2010 r. ekspert zewnętrzny dla wszystkich priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - baza Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, członek Komisji Oceny Projektów.

Od 2009 r. autorka publikacji i artykułów (m.in. w czasopiśmie „Fundusze Europejskie”). Prowadzi zajęcia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach m.in. z przedmiotu „Przygotowanie projektów do UE” oraz w Wyższej Szkole Turystyki i Ekologii Prowadzenie z „Metodologii zarządzania projektem komercyjnym i publicznym”.

Przygotowywała i nadzorowała wiele projektów realizowanych w ramach EFS, programów UE i innych źródeł zagranicznych m.in. jako Kierownik Jednostki Realizującej Projekt w ramach I Priorytetu PO IŚ; w Biurze Programów Badawczych i Funduszy Strukturalnych Uniwersytetu Śląskiego. 

Specjalizuje się w prowadzeniu szkoleń dotyczących m.in. funduszy strukturalnych, programów europejskich oraz zarządzania projektem.