Aktualności

2021 r. - Czekają nas kolejne zmiany w ustawie Prawo Budowlane

W Dzienniku Ustaw z 4 stycznia 2021 r. opublikowana została ustawa z dnia 10 grudnia 2020 r. o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa (Dz. U. poz. 11).

Ustawa o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa co do zasady wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem szeregu przepisów, dla których termin wejścia w życie został określony odrębnie.

 

W zakresie zmian w ustawie – Prawo budowlane wyróżnić można kilka etapów:

  1. 1 etap – 5 stycznia 2021 r. weszły w życie:

1)    przepisy wprowadzające nową definicję obiektu liniowego, do której dołączono kable telekomunikacyjne dowieszone do już istniejącej linii kablowej nadziemnej;

2)    przepisy art. 29 ust. 4 pkt 1 lit. a w zakresie przebudowy budynków oraz budynków mieszkalnych jednorodzinnych;

3)    z grupy przepisów „cyfryzacyjnych” – przepisy przewidujące możliwość składania elektronicznych wniosków o wydanie decyzji o wyłączenie stosowania niektórych przepisów dotyczących obowiązków kierownika budowy (art. 45a Prawa budowlanego).

  1. 2 etap – 19 stycznia 2021 r. wejdą w życie przepisy umożliwiające dołączenie do zgłoszenia zamiast oryginałów, kopii niektórych dokumentów.
  2. 3 etap – 4 lutego 2021 r. wejdą w życie:

1)    przepisy przewidujące możliwość składania elektronicznych wniosków dla prostych inwestycji, w tym m.in.:

a)    zgłoszenia budowy lub robót budowlanych (nie dotyczy to zgłoszenia, do którego należy dołączyć projekt zagospodarowania terenu lub projekt architektoniczno-budowlany),

b)    o pozwolenie na rozbiórkę i zgłoszenia rozbiórki,

c)    o przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę, decyzji o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych, o której mowa w art. 51 ust. 4, oraz praw i obowiązków wynikających ze zgłoszenia, wobec którego organ nie wniósł sprzeciwu,

d)    zawiadomienia o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych,

e)    o wydanie decyzji o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości,

f)     o zmianę sposobu użytkowania obiekt budowlanego lub jego części, itp.

2)    w powyższych sprawach nowe przepisy dodatkowo dopuszczają składanie dokumentów w formie kopii.

  1. 4 etap – 1 lipca 2021 r. wejdą w życie przepisy umożliwiające cyfryzację bardziej skomplikowanych procedur budowlanych, w tym wymagających projektu budowlanego w postaci elektronicznej:

1)    inwestor będzie miał możliwość złożenia elektronicznych wniosków m.in.:

a)    o pozwolenie na budowę wraz z projektem budowlanym sporządzonym w postaci elektronicznej,

b)    odrębnego wniosku o zatwierdzenie projektu budowlanego,

c)    o zmianę pozwolenia na budowę,

d)    o budowę tymczasowego obiektu budowlanego,

e)    zawiadomienia o zakończeniu budowy i wniosku o pozwolenie na użytkowanie,

2)    w powyższych sprawach przepisy również dopuszczają składanie dokumentów w formie kopii;

3)    zlikwidowany zostanie obowiązek poświadczania przez projektanta za zgodność z oryginałem mapy, na której sporządzany będzie projekt zagospodarowania działki lub terenu.

  1. 5 etap – 5 lipca 2021 r. wejdą w życie przepisy pozwalające na dokonanie zgłoszenia, do którego należy dołączyć projekt zagospodarowania terenu lub projekt architektoniczno-budowlany.