Warunki Techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie - nowelizacja rozporządzenia obowiązująca od 01.04.2024

Termin Miejsce Godziny szkolenia Koszt netto Gwarancja terminu
10.06.2024 ON-LINE 10.00-15.00 420.00 PLN
Zapisz się na szkolenie

Opis szkolenia

W dn. 09.11.2023 zostało opublikowane Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 27 października 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2023 r. poz. 2442)

 

Rozporządzeniem znowelizowano Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2022 r. poz. 1225).

 

Zmiana warunków technicznych dotyczy m.in. wymagań dla budynków mieszkalnych wielorodzinnych. Do najważniejszych regulacji w tym zakresie należy zaliczyć:

 • obowiązek zachowania odległości 5 m od granicy działki w przypadku budynku wielorodzinnego o wysokości ponad 4 kondygnacje nadziemne (dotyczy to zarówno budynków zwróconych w stronę granicy działki ścianą z oknami i drzwiami, jak i bez okien i drzwi). Odległość ta nie będzie obowiązywała, gdy sąsiednia działka jest działką drogową lub publicznie dostępnym placem. Ponadto odległość od granicy działki budowlanej w przypadku takiego budynku nie może być mniejsza niż 3 m do balkonu;
 • obowiązek oddzielenia balkonów sąsiednich lokali mieszkalnych znajdujących się na jednej płycie balkonowej oraz loggii w sposób zapewniający komfort użytkowania i minimalną przepuszczalność światła;
 • wprowadzenie obowiązku wykonania pomieszczenia gospodarczego o powierzchni 15 m2 na potrzeby przechowywania rowerów i wózków dziecięcych;
 • zapewnienie odrębnego pomieszczenia gospodarczego (budynku gospodarczego, wiaty albo altany) przeznaczonego do przechowywania rowerów i wózków;
 • zmianę regulacji w zakresie placów zabaw dla dzieci i miejsc rekreacyjnych dostępnych dla osób niepełnosprawnych.  Wprowadzono obowiązek urządzenia placu zabaw w przypadku, gdy liczba mieszkań w danej inwestycji przekracza 20. Wyjątek stanowić będzie sytuacja, w której w odległości do 750 m od takiej inwestycji istnieje plac zabaw ogólnodostępny. Określono też wymagania dotyczące m.in. ogrodzeń i powierzchni placów zabaw.

 

Pozostałe istotne zmiany dotyczą:

 • wprowadzenia definicji publicznie dostępnego placu;
 • obowiązku sytuowania budynków magazynowych o powierzchni ponad 1000 m2 w odległości nie mniejszej niż 30 m od ściany innego istniejącego lub projektowanego budynku mieszkalnego albo budynku zamieszkania zbiorowego na działce sąsiedniej;
 • wprowadzenia ograniczenia co do liczby stanowisk postojowych dla samochodów, z których korzystają osoby niepełnosprawne;
 • wprowadzenia obowiązku zachowania co najmniej 25 m2 powierzchni użytkowej dla lokalu użytkowego w nowo projektowanych budynkach. Budowa lokali o powierzchni mniejszej będzie dopuszczalna pod warunkiem, że jest on usytuowany na pierwszej lub drugiej kondygnacji naziemnej i ma bezpośredni dostęp z zewnątrz budynku;
 • zmiany wymagań w zakresie izolacyjności akustycznej drzwi wejściowych do mieszkania z klatki schodowej lub korytarza komunikacji ogólnej w budynkach mieszkalnych, budynkach zamieszkania zbiorowego i budynkach użyteczności Izolacyjność akustyczna takich drzwi ma wynosić przynajmniej 37 dB;
 • doprecyzowania minimalnych wymagań dotyczących izolacyjności akustycznej lokali, w tym w odniesieniu do przegród i stropów pomiędzy lokalami. Ściany wewnętrzne i stropy oddzielające lokale mieszkalne w budynku mieszkalnym jednorodzinnym będą musiały spełniać wymagania akustyczne jak dla przegród między lokalami mieszkalnymi w budynku wielorodzinnym;
 • obowiązku wydzielenia odrębnego miejsca przeznaczonego do karmienia i przewijania dzieci w pomieszczeniach gastronomicznych, handlowych i usługowych o powierzchni ponad 1000 m2, a także na stacjach paliw o powierzchni użytkowej ponad 100 m2.

Rozporządzenie wejdzie w życie 1 kwietnia 2024 r.

 

Celem szkolenia jest:

Usystematyzowanie wiedzy oraz kompleksowe zapoznanie uczestników z najnowszymi rozwiązaniami legislacyjnymi wynikającymi z dostosowywania przepisów dotyczących Warunków Technicznych Budynków i ich usytuowania do norm europejskich, które zaczęły obowiązywać od 01.01.2018 r.

 

Szkolenie skierowane jest do:

 • a/ osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie (architektów i projektantów, kierowników budowy lub robót budowlanych, inspektorów nadzoru inwestorskiego, rzeczoznawców budowlanych),
 • b/ inwestorów, inwestorów zastępczych, generalnych wykonawców robót budowlanych
 • c/ deweloperów, spółdzielni mieszkaniowych, miejskich zarządów budynków budujących na sprzedaż domy i mieszkania
 • d/ służb prowadzących kontrolę techniczną utrzymania obiektów budowlanych,
 • e/ nadzoru technicznego specjalistycznego i inwestorskiego,
 • f/ nadzoru administracyjno-budowlanego i wojewódzkiego/powiatowego urzędu nadzoru budowlanego,
 • g/ właścicieli lub zarządców nieruchomości

Program szkolenia

 1. Wprowadzenie – znaczenie przepisów techniczno –budowlanych wydawanych do ustawy Prawo budowlane i historia ich formułowania, krótka historia ostatnich zmian nowelizacyjnych rozporządzenia z 12 kwietnia 2002 roku.
 2. Zakres obowiązywania rozporządzenia i możliwości dokonywania odstępstw od jego wymagań, zmiany w procedurze uzyskiwania zgody na odstępstwo wprowadzone od września 2020 roku, elektroniczna forma wniosku – formularz PB 0.
 3. Podstawowe określenia rozporządzenia jako uzupełnienie katalogu definicji ustawy Prawo budowlane i konsekwencje braku ich dokładnego sprecyzowania.
 4. Nowelizacja z 27 października 2023 roku, wchodząca w życie 1 kwietnia 2024 roku, zmiany w zakresie lokalizowania budynków na działkach budowlanych – wymogi odległościowe, warunki oświetlenia naturalnego i nasłonecznienia.
 5. Elementy zagospodarowania działek budowlanych, regulacje dotyczące parkingów dla samochodów osobowych i ciężarowych (wymiary miejsc postojowych, odległości, drogi dojazdowe, stanowiska postojowe dla osób niepełnosprawnych)
 6. Liczne nowe, szczegółowe regulacje dotyczące placów zabaw dla dzieci, przywołanie dotyczących tej kwestii Polskich Norm
 7. Minimalne warunki wyposażenia instalacyjnego budynków
 8. Wydzielanie pomieszczeń do karmienia i przewijania dzieci oraz przewijania osób dorosłych w wybranych budynkach, ale czy to już wszystko co wynika z ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami ?
 9. Określenie minimalnej wielkości lokalu użytkowego jako kolejny etap walki z „patodeweloperką”

10.  Minimalne wymagania w zakresie parametrów mieszkań, pomieszczeń mieszkalnych, pomocniczych, aneksów kuchennych, pomieszczeń higieniczno –sanitarnych i ich wyposażenia. Nowe zasady w zakresie rozgraniczania logii i balkonów

 11. Wymogi dla wejść, klatek schodowych i pochylni w budynkach i garażach

12. Pomieszczenia techniczne i gospodarcze, nowy obowiązek wydzielenia pomieszczeń na wózki i rowery

13. Pozostawione bez zmian warunki techniczne dla wolnostojących i wbudowanych garaży – a samochody są coraz większe …..

14. Podstawowe instalacje wewnętrzne budynków – przegląd ogólny obowiązujących wymogów

15. Warunki bezpieczeństwa konstrukcji – problem stosowania Polskich Norm w zakresie projektowania konstrukcji.

16. Wybrane elementy bezpieczeństwa pożarowego

17. Bezpieczeństwo użytkowania budynków jako jedno z wymagań podstawowych

18. Wymogi w zakresie higieny, zdrowia, ochrony środowiska jako dopełnienie wymagań podstawowych z ustawy Prawo budowlane, nowe wymogi w zakresie ochrony akustycznej, czy bez udziału  akustyka będzie można opracować projekt budowlany ?

19. Racjonalizacja zużycia energii, zasady wg nowelizacji wprowadzonej 1 stycznia 2014 roku i ich zmiany obowiązujące od 1 stycznia 2021 roku, czy w 2024 roku będzie kolejne podniesienie wymagań

Wykładowca

Ekspert Ośrodka Szkoleń Budownictwa, absolwent Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej, przez 25 lat pracownik naukowo–dydaktyczny Politechniki Warszawskiej. Doświadczenie zawodowe zdobywał w firmie „Beton-Stal”, Biurze Projektów „Elpro” oraz na budowach eksportowych GD Energopol. Posiada uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie w branży konstrukcyjno–budowlanej. Rzeczoznawca budowlany z listy GINB, wykładowca na szkoleniach z zakresu różnych zagadnień dotyczących procesu inwestycyjnego w budownictwie. Główny specjalista od spraw zamówień publicznych w Sądzie Najwyższym. Członek zarządu Fundacji Edukacji Menedżerskiej Budowlanych. Pełni nadzory inwestorskie, a także prowadzi, własną firmę projektowo-ekspercką. Jest autorem lub współautorem ok. 500 projektów, ekspertyz i opinii technicznych. Posiada zaświadczenie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków uprawniające do prowadzenia robót budowlanych przy obiektach zabytkowych.

Koszt

420 PLN netto + zw VAT*

- dla osób, których finansowanie za szkolenie pochodzi w co najmniej 70% ze środków publicznych

*Warunkiem zwolnienia z VAT-u za szkolenie jest wypełnienie i przesłanie „Oświadczenia zwolnienia z VAT”

Oświadczenie zw VAT

 

420 PLN netto + 23% VAT

- cena dla pozostałych osób

 

210 PLN netto + VAT (50% rabat dla drugiej i każdej następnej osoby z tej samej firmy)


Cena obejmuje:

 • wykłady i prezentację multimedialną,
 • zajęcia w zakresie poznania zagadnień teoretycznych i praktycznych,
 • materiały szkoleniowe w formie cyfrowej,
 • imienne zaświadczenia potwierdzające udział w szkoleniu
 • konsultacje


Wpłaty prosimy dokonać na konto: mBank  85 1140 2004 0000 3702 7022 4582

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc decyduje kolejność zgłoszeń z potwierdzeniem wpłaty

Warunki uczestnictwa

Podstawą wzięcia udziału w szkoleniu jest przesłanie wypełnionej karty zgłoszenia.


Formularz zgłoszenia można przesłać:

 • e-mailem szkolenia@projex.com.pl
 • on-line poprzez formularz na stronie internetowej
 • faksem 32 258 18 86


Przesłanie "Karty zgłoszenia" traktowane jest  jako zobowiązanie do zapłaty oraz jest równoznaczne z potwierdzeniem zapoznania się oraz akceptacją Regulaminu webinarium oraz Polityki Prywatności uczestnictwa w szkoleniu.

Instrukcja szkoleń on-line

Szkolenie on-line – realizujemy tak samo jak nasze szkolenia otwarte, ale zamiast sali szkoleniowej mamy platformę webinarową. Podczas transmisji uczestnicy widzą prelegenta, prezentację/zapisy na tablicy oraz mają dostęp do czatu, na którym mogą zadawać pytania.

 

W celu prawidłowego i pełnego korzystania ze szkolenia wystarczy posiadać urządzenie (komputer, laptop lub smartfon) z dostępem do internetu.